UCHWAŁA NR 531/XXXVII/09 z dnia 26 maja 2009 roku
w sprawie skargi Pana Jerzego Maneckiego na uchwałę Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 531/XXXVII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie skargi Pana Jerzego Maneckiego na uchwałę Rady Miasta Płocka.

Na podstawie  art. 18 ust. 1 w związku z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420)– Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

1. Akceptuje się dotychczasowe działanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka Pana Tomasza Korgi  w zakresie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana Jerzego Maneckiego z dnia 12 kwietnia 2009 roku na uchwałę Rady Miasta Płocka skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
2. Treść odpowiedzi na skargę stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Płocka Pana Tomasza Korgę do reprezentowania Rady Miasta Płocka w postępowaniu sądowym wywołanym skargą opisaną w §1, w tym do ustanawiania pełnomocnika procesowego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady  Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U z a s a d n i e n i e


Pan Jerzy Manecki wniósł w dniu 16 kwietnia 2009 r.  skargę z dnia 14 kwietnia 2009 r. na niezgodną z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego działalność Prezydenta Miasta Płocka Mirosława Milewskiego.
Skarżący nie wskazał jednak jakie przepisy KPA miałby naruszyć Prezydent M. Milewski. Z treści zawartej w swojej skardze wynika jednak, że skarga została wniesiona, w trybie art. 101 ustawy z dnia 8-03-1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) na uchwałę Nr 504/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie skargi Pana Jerzego Maneckiego zam. w Płocku na Prezydenta Miasta Płocka.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dn. 30-08-2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  ( Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego skarga dotyczy czyli w tym przypadku za pośrednictwem Rady Miasta Płocka. Skargę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę przekazuje się Sądowi w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Ponieważ skargę J. Manecki złożył w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka w dniu 16 kwietnia 2009 roku – dokumenty winny być przesłane do Sądu najpóźniej do dnia 16 maja 2009 roku – co zostało uczynione. Ponieważ w tym terminie nie było możliwości przedłożenia Wysokiej Radzie projektu uchwały w niniejszym brzmieniu odpowiedź na skargę została przygotowana i podpisana przez Przewodniczącego Rady Pana Tomasza Korgę a obecnie niniejsza uchwała akceptuje tę czynność wraz z możliwością odpowiedniej reprezentacji Rady Miasta Płocka w postępowaniu sądowym.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 01 czerwca 2009, godzina 11:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 203
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji