UCHWAŁA NR 341/XXI/12 z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia odcinka ulicy Długiej w Płocku do kategorii dróg publicznych gminnych.

UCHWAŁA NR 341/XXI/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia odcinka ulicy Długiej w  Płocku do kategorii dróg publicznych  gminnych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 7 ust. 2 i 3 oraz art. 10 ust.1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 i Nr 23, poz. 136) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Zaliczyć do kategorii dróg publicznych gminnych odcinek ulicy Długiej w            Płocku,  położony na wschód od ulicy Łukasiewicza,  zlokalizowany na działce numer 22/2.

§ 2
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


    Przewodniczący
 Rady Miasta Płocka


  Artur Jaroszewski

 

UZASADNIENIE

Odcinek ulicy Długiej w Płocku położony na wschód od ulicy Łukasiewicza zlokalizowany na działce o numerze 22/2, stanowiącej własność Gminy Płock, obecnie jest drogą wewnętrzną. Obecny status ulicy został ustalony na podstawie uchwały nr 428/XIX/99 Rady Miasta Płocka z dnia 23 listopada 1999r. (załącznik  do w/w uchwały - Wykaz dróg zaliczonych do dróg wewnętrznych - poz. 5 załącznika). 
Ze względu na funkcję i przeznaczenie jaką pełni w obecnym układzie komunikacyjnym przedmiotowy odcinek ulicy Długiej, zasadne jest zaliczenie go do dróg publicznych i nadanie mu kategorii drogi gminnej. Jednocześnie zmiana ta pozwoli na bardziej skuteczne sprawowanie zarządu i administrowanie przez Gminę Płock tym odcinkiem ulicy. Proponowana zmiana pozwoli na skuteczniejsze planowanie i wykonywanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania ulicy.

Jednocześnie, ulica Długa na wskazanym odcinku spełnia warunki techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430).

Prezydent Miasta Płocka w dniu 28.02.2012r. wyraził pozytywną opinię w sprawie zaliczenia ulicy Długiej do kategorii dróg  gminnych.
 
Zgodnie z art. 10 ust. 1-2 ustawy o drogach publicznych organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. A zatem organem tym jest Rada Miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (środa, 28 marca 2012, godzina 09:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 277
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji