projekty uchwał
Sesja L - 27-04-2010

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący   Rady   Miasta  Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka,  iż  w  dniu 27 kwietnia 2010 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się L Sesja Rady Miasta Płocka.


Do pobrania: projekty uchwał

1/ Otwarcie obrad L Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Stanowisko Rady Miasta Płocka w sprawie poparcia stanowiska Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Płocku oraz prawniczych samorządów zawodowych w przedmiocie negatywnej oceny projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zakładającego przyłączenie płockiego okręgu sądowego apelacji łódzkiej – dyskusja i podjęcie uchwały.
4/ Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka za 2009 rok.
5/ Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2009 rok:
a)przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu przez Prezydenta Miasta,
b)odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka,  opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu budżetowym i opinii oraz wniosków radnych i Komisji stałych,
c)odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie uwag i wniosków oraz opinii Komisji Rewizyjnej,
d)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z realizacji budżetu miasta Płocka za 2009 rok oraz opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium   Prezydentowi Miasta. 
6/ Przyjęcie protokołu z obrad XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2010 r.
7/ Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 r.
8/ Przyjęcie protokołu z obrad XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia  15 kwietnia 2010 r.
9/ Podjęcie uchwał w sprawach:
 
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1.udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2009 rok,
2.zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010,
3.wniosku do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu o zwiększenie liczby etatów w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku,
4.ustalenia  nazwy  ulicy,
5.ustalenia  nazwy  ulicy,
6.ustalenia  nazwy  ulicy,
7.zmiany Uchwały Nr 676/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka,
8.przeznaczenia do sprzedaży  lokalu użytkowego nr 1 położonego w Płocku przy ul. Nowy Rynek 2  o pow. 55,36 m² wraz z udziałem w gruncie stanowiącym działkę nr 278/1, przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu oraz określenia zasad sprzedaży,
9.wynajęcia w trybie bezprzetargowym garażu nr ewidencyjny 858/4 mieszczącego się przy ul. Błonie 1a,
10.przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej w  Płocku za  rok  2009,
11.zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płock przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
12.zmiany uchwały Nr 574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka,
13.zmiany uchwały Nr 492/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock,
14.utworzenia jednostki organizacyjnej miasta pod nazwą Centrum Widowiskowo-Sportowe Jednostka Budżetowa oraz nadania jej Statutu,
15.wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Urząd Pracy w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Tytuł: „Pośrednik, doradca – specjalistą lokalnego rynku pracy” współfinansowanego ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego,
16.przyjęcia stanowiska Rady Miasta Płocka w sprawie terminu budowy północnej obwodnicy Płocka,
17.skargi Pani Marii Sołtys zam. w Płocku,
18.skargi Pana Rafała Krupy zam. w Płocku,
19.skargi Pani Renaty Piechna zam. w Płocku na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

10/Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11/Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
12/Interpelacje i zapytania radnych.
13/Odpowiedzi na interpelacje.
14/Sprawy różne.
15/Zamknięcie obrad L Sesji Rady Miasta Płocka.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (wtorek, 20 kwietnia 2010, godzina 13:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 946
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji