UCHWAŁA NR 995/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku
w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli.

UCHWAŁA NR 995/LVIII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 2006 roku

w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i 5, art. 14 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz.  2104), art. 4 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłoszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62 poz. 718, z 2001 r.  Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 Nr 64, poz. 565) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się z dniem 1 września 2006 r. plan sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Płock z następującym określeniem ich siedzib:

• Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyny w Płocku, ul. Kościuszki 7
• Miejskie Przedszkole Nr 2 w Płocku, ul. Browarna 6
• Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Płocku, ul. Gałczyńskiego 7
• Miejskie Przedszkole Nr 4 w Płocku, ul. Czwartaków 18 b
• Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku, ul. Łączniczek 14
• Miejskie Przedszkole Nr 8 w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 52
• Miejskie Przedszkole Nr 9 w Płocku, ul. Krótka 1
• Miejskie Przedszkole Nr 10 w Płocku, ul. Skłodowskiej 2 a
• Miejskie Przedszkole Nr 11 w Płocku, ul. Bielska 26/1
• Miejskie Przedszkole Nr 12 w Płocku, ul. Misjonarska 12
• Miejskie Przedszkole Nr 13 w Płocku, ul. Kolejowa 6
• Miejskie Przedszkole Nr 14 w Płocku, ul. Miodowa 8/1
• Miejskie Przedszkole Nr 15 w Płocku, ul. Piasta Kołodzieja 4
• Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16 w Płocku, ul. Wolskiego 8
• Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia w Płocku, ul. Kossobudzkiego 10
• Miejskie Przedszkole Nr 19 w Płocku, ul. Słowackiego 27
• Miejskie Przedszkole Nr 20 w Płocku, ul. Dobrowolskiego 4
• Miejskie Przedszkole Nr 21 w Płocku, ul. Reja 4
• Miejskie Przedszkole Nr 25 w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 6 b
• Miejskie Przedszkole Nr 27 w Płocku, ul. Reja 28
• Miejskie Przedszkole Nr 29 w Płocku, ul. Kochanowskiego 7
• Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku, ul. Szarych Szeregów 32
• Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana Vanier w Płocku, ul. Padlewskiego 2
• Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku, ul. Pocztowa 9
• Miejskie Przedszkole Nr 35 w Płocku, ul. Piaska 3
• Miejskie Przedszkole Nr 37 w Płocku, ul. Hubalczyków 5

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

W związku z  założeniem z dniem 1 września 2006 r. Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Płocku, ul. Czwartków 18 b - na podstawie uchwały Nr 896/LIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniła się sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Płock. Ponadto w uchwale uwzględniono nadanie w 2006 r. kolejnym placówkom  imion: Miejskiemu Przedszkolu z Oddziałem Specjalnym Nr 17  - Małego Księcia, Miejskiemu Przedszkolu Nr 34 - Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół .
Niniejsza uchwała stanowi realizację ustawowego obowiązku nałożonego na samorząd.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 01 września 2006, godzina 10:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 246
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji