UCHWAŁA NR 858/L/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Linii 400 kV na osiedlu Trzepowo w Płocku.

 

 

UCHWAŁA NR 858/L/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

 

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Linii 400 kV” na osiedlu Trzepowo w Płocku.

 

Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku                             o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 647 ze zmianami: Dz. U. z 2012 roku poz. 951 i 1445, z 2013 roku poz. 21, 405, 1238 i 1446, Dz. U z 2014 roku poz. 379 i 768) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami: Dz. U. z 2013 roku, poz. 645 i 1318, z 2014 roku poz. 379) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Przystąpić do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Linii 400 kV” na osiedlu Trzepowo w Płocku dla terenu położonego w granicach określonych w § 2, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2

Jako granice obszaru objętego planem miejscowym wyznacza się:

od zachodu – zachodnia linia rozgraniczająca drogi 18KL 1/2 i tereny PP-O (działka nr ew. 20/20), PP-RP (działki o nr ew. 20/13, 20/82), wschodnia linia rozgraniczająca drogi KW i tereny PP-S (działka o nr ew. 23/4), określone w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części terenów Zakładu Produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku wraz z terenami przyległymi, położonych w granicach administracyjnych miasta Płocka,

od północy – granica administracyjna miasta Płocka,

od wschodu – zachodnia granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzepowo” w Płocku,

od południa – północna linia rozgraniczająca drogi 06KZ 1/2 określona w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części terenów Zakładu Produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku wraz z terenami przyległymi, położonych w granicach administracyjnych miasta Płocka.

 

§3

Sporządzenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Linii 400 kV”  na osiedlu Trzepowo w Płocku stanowić będzie zmianę części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Zakładu Produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku wraz z terenami przyległymi, położonych w granicach administracyjnych miasta Płocka, przyjętego Uchwałą

Nr 299/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2003 roku, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia                    26 listopada 2003 roku Nr 298, poz. 7871

 

 

 

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 769/XLV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Linii 400 kV” na osiedlu Trzepowo w Płocku.

 

§ 5

Koszty sporządzenia planu miejscowego obciążą Inwestora - Polski Koncern Naftowy PKN Orlen SA, realizującego inwestycję celu publicznego zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 4) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zasady finansowania i tryb współpracy z Gminą Płock zostaną określone w odrębnym porozumieniu. 

 

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka. 

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

 

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (czwartek, 28 sierpnia 2014, godzina 10:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 356
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji