projekty uchwał
Sesja XVI - 27-11-2007

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 27 listopada 2007 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XVI Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1/ Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 23.10.2007 roku.
4/ Przyjęcie protokołu z obrad XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 30.10.2007 roku.
5/ Dyskusja nad modelem promocji miasta – skuteczność działań promocyjnych.
6/ Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2006 rok – monitoring: stan aktualny, perspektywy rozwoju, systemy ostrzegawcze i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym: stan przygotowania.
7/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej i zawarcia porozumienia z Narodowym Centrum Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację ogólnopolskiego programu „Śpiewająca Polska”,

2. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok,

3. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok,

4. zmieniająca uchwałę Nr 982/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie trybu prac i procedury uchwalania Budżetu miasta Płocka oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

5. opłaty od posiadania psów,

6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku,

7. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

8. wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Sierpeckiej w Płocku,

9. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych przy ulicy Kolejowej, ul.1 Maja i ul. Bielskiej w Płocku będącej własnością Gminy Płock,

10. wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Batalionów Chłopskich w Płocku,

11. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płock oznaczonej nr 430/6 położonej w Płocku przy ul. Okrzei na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik”,

12. wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płock do międzynarodowego stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”,

13. wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku na okres przekraczający rok budżetowy,

14. wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku na okres przekraczający rok budżetowy,

15. ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka,

16. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płock przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne,

17. przyjęcia programu samorządowego dla Miasta Płocka „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej”,

18. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2008,

19. zmiany Uchwały Nr 42/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2007,

20. przyjęcia „Programu współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Miasta Płocka, na 2008 rok”,

21. zmieniająca uchwałę nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007,

22. zrzeczenia się mandatu radnego Rady Miasta Płocka,

23. zrzeczenia się mandatu radnego Rady Miasta Płocka,

24. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w doraźnej Komisji d/s Organizacji Pracy Rady ,

25. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka,

26. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka,

27. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka,

28. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka,

29. delegowania członka Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka do Rady Sportu w Płocku.Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

8/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/ Interpelacje i zapytania radnych.
11/ Odpowiedzi na interpelacje.
12/ Sprawy różne.
13/ Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 22 listopada 2007, godzina 08:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 923
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji