UCHWAŁA Nr 84/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie

UCHWAŁA Nr 84/VII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2007 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie

Na podstawie art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i poz. 1497 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i poz. 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701), art. 92 ust. 1 pkt 1 , ust.2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 7171 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 174, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
1. Opłaty za usunięcie pojazdów z drogi przez jednostkę wyznaczoną przez Prezydenta Miasta Płocka w wysokości uzależnionej od masy całkowitej pojazdu i pory dnia (z uwzględnieniem  niedziel i dni świątecznych) określa załącznik nr 1 do uchwały.
2.Wysokość opłat za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na parkingu strzeżonym, wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Płocka, określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2
Ustala się, że opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały zostaną pobrane w wysokości określonej uchwałami : Nr 636/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20.12.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie i uchwałą Nr 846/XLIX/05 z dnia 13.12.2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku w art. 130 a , nakłada na Prezydenta Miasta Płocka obowiązek wyznaczenia jednostki usuwającej pojazd oraz prowadzącej parking strzeżony, na którym umieszcza się usunięty pojazd. Wybór jednostki usuwającej pojazd i prowadzącej parking strzeżony następuje pooprzez wybór najkorzystniejszej oferty. Tym samym przeprowadzono postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o zapisy zarządzenia nr 197/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6.02.2007 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania celem wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów oraz jednostki do prowadzenia parkingu strzeżonego w celu umieszczenia na nim usuniętych pojazdów.    Na okoliczność wyboru jednostki, o której mowa wyżej Prezydent Miasta Płocka wyda stosowne zarządzenie.
Zgodnie z przepisami wyżej cytowanej ustawy czynność usunięcia pojazdów i ich umieszczenia na parkingu strzeżonym podlega opłacie. Pojazdy usunięte z drogi umieszcza się na wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Płocka parkingu do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i parkowanie. Wysokość tych opłat ustala Rada Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (poniedziałek, 02 kwietnia 2007, godzina 08:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 255
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji