UCHWAŁA NR 623/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie skargi Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Piekarska 16, Stary Rynek 2 w Płocku oraz Marii i Jerzego Skarżyńskich zam. w Płocku.

UCHWAŁA NR 623/XLIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 listopada 2009 roku

w sprawie skargi Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Piekarska 16, Stary Rynek 2 w Płocku oraz  Marii i Jerzego Skarżyńskich zam. w Płocku.


Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420) i art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

Skargę z dnia 17 lipca 2008 roku  Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Piekarska 16, Stary Rynek 2 w Płocku oraz  Marii i Jerzego Skarżyńskich zam. w Płocku na nienależyte wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Płocka z naruszeniem praworządności oraz ważnego interesu mieszkańców Płocka w zakresie ochrony Skarpy Płockiej na odcinku ulicy Piekarskiej w Płocku :
1/w części dotyczącej wstrzymania wydawania przez Prezydenta Miasta Płocka decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwoleń na budowę w ul. Piekarskiej i obszaru przyległego - uznać za nieuzasadnioną;
2/w części dotyczącej wznowienia monitorowania obszaru wskazanego w tej skardze oraz w części dotyczącej braku planu zagospodarowania przestrzennego dla  wskazanego w skardze obszaru  przekazać do Prezydenta Miasta Płocka celem przyjęcia tegoż jako wniosku skarżących do ewentualnej realizacji w ramach zadań gminy – miasta Płock i posiadanych kompetencji jako organu wykonawczego.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

 Na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Miasta Płocka Komisja Rewizyjna dokonała analizy skargi złożonej przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Piekarska 16, Stary Rynek 2 w Płocku oraz  Marię i Jerzego Skarżyńskich zam. w Płocku na nienależyte wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Płocka z naruszeniem praworządności oraz ważnego interesu mieszkańców Płocka w zakresie ochrony Skarpy Płockiej na odcinku ulicy Piekarskiej w Płocku z dnia 17 lipca 2008 roku (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka 29.10.2008 r.) i w wyniku głosowania na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2009 r. uznała ją za nieuzasadnioną.
 W sprawie tej Komisja Rewizyjna zapoznała się z wyjaśnieniami udzielanymi Komisji przez właściwych w sprawie pracowników Urzędu Miasta Płocka. W trakcie posiedzeń osobiście składali wyjaśnienia Dyrektorzy Wydziałów: Urbanistyki i Architektury oraz Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska a także Inżynier Miasta. W posiedzeniach Komisji brali również udział przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej oraz Państwo Skarżyńscy.
 Ponadto na prośbę Komisji swoje stanowisko w sprawie zarzutów postawionych w niniejszej skardze przedłożył Zastępca Prezydenta Miasta Płocka Pan Tomasz Kolczyński w piśmie znak: WUB.I.0719/18/2009 z dnia 20.01.2009 r.
 Na Sesję Rady Miasta Płocka w dniu 24 lutego 2009 r. został sporządzony i zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną stosowny projekt uchwały. W wyniku głosowania Rada Miasta nie podjęła uchwały w sprawie skargi Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Piekarska 16, Stary Rynek 2 w Płocku oraz  Marii i Jerzego Skarżyńskich zam. w Płocku.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał niniejszą skargę do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
 Komisja  zajęła się tematem i na posiedzeniu w dniu 18 maja 2009 r. po dyskusji oraz zapoznaniu się z opinią prawną KPM.OR.III.0540/90/09 z dnia 25.03.2009 r., w wyniku głosowania ponownie uznała skargę za nieuzasadnioną. 
 Na Sesję Rady Miasta Płocka w dniu 30 czerwca 2009 r. został sporządzony i zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną stosowny projekt uchwały. W wyniku głosowania Rada Miasta nie podjęła uchwały w sprawie skargi Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Piekarska 16, Stary Rynek 2 w Płocku oraz  Marii i Jerzego Skarżyńskich zam. w Płocku.
 W dniu 2 lipca 2009 r. skarga Wspólnoty ponownie została skierowana przez Przewodniczącego Rady Miasta  Płocka do  rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia br., na prośbę skarżących ustaliła, że rozpatrzeniem skargi zajmie się na posiedzeniu w dniu 21 września br.
 W dniu 21 września 2009 r. Komisja ponownie zajęła się rozpatrzeniem niniejszej skargi. Przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej zaprezentowali członkom Komisji w formie slajdów dokumenty świadczące zdaniem Wspólnoty o zasadności skargi.
Stanowisko w sprawie przedstawił również dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Płocka.
 Po dyskusji na temat problemów poruszonych w skardze członkowie Komisji uznali w głosowaniu, że skarga z dnia 17 lipca 2008 roku  jest uzasadniona, jednak nie wskazali w jakim zakresie.
W związku z takim stanowiskiem Komisji w porządku posiedzenia Komisji w dniu 19.10.2009r. został zamieszczony punkt - przygotowanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie skargi Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Piekarska 16, Stary Rynek 2 w Płocku oraz  Marii i Jerzego Skarżyńskich zam. w Płocku.
 W ramach tego tematu, swoją opinię  przedstawił Komisji radca prawny Urzędu Miasta Płocka, który stwierdził, że Rada Miasta nie ma  uprawnień wynikających z przepisów prawa do tego aby zobowiązać Prezydenta Miasta Płocka do wstrzymania wydawania  decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwoleń na budowę w ul. Piekarskiej i obszaru przyległego.
Ponadto mecenas przedstawił treść wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 2 lipca 2009 r., (II SA/OI/547/09, niepublikowany), z którego wynika, że „Rada gminy może określić kierunki działania prezydenta miasta w sprawach należących do właściwości tego organu ale wytyczne te nie mogą przybierać charakteru polecenia konkretnego sposobu załatwienia sprawy.”
Tak więc Rada Miasta nie może zobowiązać Prezydenta do podjęcia działań o które w swojej skardze wystąpili skarżący, natomiast swój szeroki zakres kompetencji w tym zakresie mogą wykorzystać radni Rady Miasta.
Po przedyskutowaniu przedstawionych przez radcę prawnego argumentów Komisja w wyniku głosowania uchyliła swoje stanowisko co do zasadności niniejszej skargi wyrażone  na posiedzeniu w dniu 21 września br.
Ponowne głosowanie nad zasadnością skargi odbyło się w  etapach. W wyniku głosowania Komisja postanowiła :
1/w części dotyczącej wstrzymania wydawania przez Prezydenta Miasta Płocka decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwoleń na budowę w ul. Piekarskiej i obszaru przyległego - uznać za nieuzasadnioną; 2/w części dotyczącej wznowienia monitorowania obszaru wskazanego w tej skardze oraz w części dotyczącej braku planu zagospodarowania przestrzennego dla  wskazanego w skardze obszaru  przekazać do Prezydenta Miasta Płocka celem przyjęcia tegoż jako wniosku skarżących do ewentualnej realizacji w ramach zadań gminy i posiadanych kompetencji jako organu wykonawczego. Powyższe stanowisko Komisja przedłożyła Radzie Miasta Płocka w formie projektu uchwały.
 Szczegółowy materiał w sprawie zawarty jest w protokołach z posiedzeń Komisji w dniach: 17.11.2008r., 01.12.2008r., 22.12.2008r., 09.02.2009r., 23.03.2009r., 18.05.2009r., 03.07.2009r., 17.08.2009r., 21.09.2009r.,19.10.2009r.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 26 listopada 2009, godzina 10:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 015
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji