UCHWAŁA NR 624/XXXVI/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia partnerskiego w realizowanym projekcie innowacyjnym, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR 624/XXXVI/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 czerwca 2013 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia partnerskiego w realizowanym projekcie innowacyjnym, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 30 ust.1 i 2, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595) w związku z  Uchwałą Nr 177/XII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy – Miasto Płock jako Partnera do projektu Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim planowanego do realizacji w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Typ projektu: Projekt innowacyjny; Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
1. Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na zawarcie przez Gminę-Miasto Płock Porozumienia Partnerskiego pn.: „Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe” planowanego do realizacji w ramach projektu „Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe na Mazowszu Płockim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
2. Porozumienie zostanie podpisane pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku, Gminą - Miasto Płock i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała  wchodzi w życie  z dniem podjęcia.


                                                                                               Przewodniczący
                                            Rady Miasta Płocka

            
            Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 26 czerwca 2013, godzina 10:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 484
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji