UCHWAŁA Nr 9/II/02 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2002 roku
w sprawie przyjęcia od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku darowizny własnościowego spółdzielczego prawa do dwóch mieszkań zlokalizowanych w Płocku przy ul. Czwartaków 16 m 23 oraz ul. Czwartaków 16 m 24 wraz z wyposażeniem oraz przyjęcia Gminy Płock w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Płocku
UCHWAŁA Nr 9/II/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2002 rokuw sprawie przyjęcia od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku darowizny
własnościowego spółdzielczego prawa do dwóch mieszkań zlokalizowanych w
Płocku przy ul. Czwartaków 16 m 23 oraz ul. Czwartaków 16 m 24 wraz z
wyposażeniem oraz przyjęcia Gminy Płock w poczet członków Spółdzielni
Mieszkaniowej „CHEMIK” w Płocku.


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9, lit. „a” i „f” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r, Dz. U. z 2002r, Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

1. Przyjąć darowiznę w postaci własnościowego spółdzielczego prawa do dwóch mieszkań
zlokalizowanych w Płocku przy ul. Czwartaków 16 m 23 oraz ul. Czwartaków 16 m 24 wraz
z wyposażeniem przekazaną przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku jako
darczyńca i przeznaczyć ją na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2.
2. Wyrazić zgodę na przyjęcie Gminy Płock w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Płocku.
3. Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do wypełnienia wszelkich formalności prawnych związanych z realizacją pkt. 1 i pkt. 2 § 1 niniejszej Uchwały.


§ 2

1. Wszystkie koszty związane z użytkowaniem lokali, o których mowa w § 1 będą
pokrywane przez Rodzinny Dom Dziecka Nr 2.
2. Źródło finansowania: dział 853, rozdział 85301 – placówki opiekuńczo-wychowawcze
Budżetu Miasta Płocka.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 31 października 2002r.


Przewodniczący Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 383
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji