UCHWAŁA NR 259/XVII/11 z dnia 29 listopada 2011
w sprawie: Systemu Pomocy Społecznej oraz Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Gminy-Miasto Płock.

UCHWAŁA NR 259/XVII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie: Systemu Pomocy Społecznej oraz Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Gminy-Miasto Płock.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, 6a i 19 oraz art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U.
z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 4 ust. 1 pkt 3, 3a i 22 i w związku z art. 91 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zmianami: Dz. U. z 2009r.  Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Dz. U. z 2011r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622), art. 2 w związku z art. 178, art. 182 oraz art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
System Pomocy Społecznej oraz Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Gminy– Miasto Płock stanowią podmioty i instytucje, mające na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinom sprawującym pieczę zastępczą nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej.

§ 2
1. Podstawową jednostką organizacyjną Systemu Pomocy Społecznej oraz Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku koordynuje działanie Systemu,
o którym mowa w § 1 oraz w imieniu Prezydenta Miasta Płocka nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i pieczy zastępczej, wchodzących w skład Systemu.
3. Poza Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku System Pomocy Społecznej oraz Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej stanowią:
a) Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku,
b) Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku,
c) placówki opiekuńczo-wychowawcze,
d) placówki wsparcia dziennego,
e) pozostałe jednostki organizacyjne i placówki pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i pieczy zastępczej, funkcjonujące w oparciu
o rozeznane  potrzeby Gminy-Miasto Płock. 

§ 3
Zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych i placówek, o których mowa w § 2 ust. 3, określają ich statuty, regulaminy organizacyjne lub umowy
i porozumienia dotyczące finansowania lub dofinansowania działalności tych jednostek i placówek ze środków budżetu Gminy-Miasto Płock.

§ 4
Traci moc Uchwała nr 740/XXXIV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2000  roku w sprawie Systemu Pomocy Społecznej Miasta Płocka, zmieniona Uchwałą Nr 88/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr 740/XXXIV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2000 roku w sprawie Systemu Pomocy Społecznej Miasta Płocka.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

        Przewodniczący
             Rady Miasta Płocka


                                                                        Artur Jaroszewski

U Z A S A D N I E N I E
Z dniem 1 stycznia 2012r. pomoc osobom i rodzinom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej i materialnej realizowana będzie na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, natomiast pomoc rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinom sprawującym pieczę zastępczą nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej regulować będzie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Istnieje zatem potrzeba zmiany dotychczas funkcjonującego Systemu Pomocy Społecznej Miasta Płocka polegającej na rozszerzeniu Systemu o problematykę opieki nad rodziną i pieczą zastępczą.
Podobnie, jak w dotychczas funkcjonującym Systemie Pomocy Społecznej, podstawową jednostką organizacyjną, koordynującą działanie Systemu Pomocy Społecznej oraz Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku będzie również, w imieniu Prezydenta Miasta Płocka nadzorował działalność jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz wpierania rodziny i pieczy zastępczej, wchodzących w skład Systemu.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza także nowy podział placówek działających w zakresie pomocy w opiece
i wychowaniu dzieci oraz określa ich zakresy działania. Ustawodawca zwraca szczególną uwagę na profilaktykę, wszechstronne działanie i wsparcie ze strony wszelkich instytucji i podmiotów na rzecz dobra dziecka i rodziny.
W związku z tym System Pomocy Społecznej oraz Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej stanowić będą podmioty i instytucje, mające na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinom sprawującym pieczę zastępczą nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej, do których należą:
a) Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku,
b) Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku – utworzony w wyniku likwidacji Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Płocku,
c) placówki opiekuńczo-wychowawcze, do których należy zaliczyć m.in. rodzinne domy dziecka, Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Płocku,
d) placówki wsparcia dziennego - świetlice miejskie i środowiskowe, kluby profilaktyki środowiskowej,
e) pozostałe jednostki organizacyjne i placówki pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i pieczy zastępczej, funkcjonujące w oparciu o rozeznane  potrzeby Gminy-Miasto Płock – m.in. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, noclegownie, domy dla bezdomnych, domy dziennego pobytu, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej.

Powstanie Systemu Pomocy Społecznej oraz Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej przyczyni się do intensyfikacji działań na rzecz osób i rodzin potrzebujących wsparcia oraz rodzin przeżywających różnorodne trudności życiowe.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (piątek, 02 grudnia 2011, godzina 13:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 671
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji