UCHWAŁA NR 824/XLVIII/2014 z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie: ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem oraz na jedną osobę będącą pracownikiem Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta w Płocku

UCHWAŁA NR 824/XLVIII/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 27 maja 2014 roku

 

w sprawie: ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą  uczestnikiem oraz na jedną osobę będącą pracownikiem Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. Z 2014 r. poz 379) i art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U.  z 2011 r. nr 43, poz. 225, ze zm. Dz. U. z 2011r. nr 205, poz, 1211), uchwala się co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się miesięczną kwotę dotacji w wysokości 250 zł brutto na jedną osobę będącą uczestnikiem zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz na jednego pracownika Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta w Płocku.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 28 maja 2014, godzina 12:22)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 448
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji