UCHWAŁA Nr 590/XLI/09 z dnia 29 września 2009 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 194/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku zmienionej uchwałami: nr 214/XV/07 z dnia 30 października 2007 roku, nr 276/XIX/08 z dnia 29 stycznia 2008 roku.

UCHWAŁA Nr 590/XLI/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 2009 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 194/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku  zmienionej uchwałami: nr 214/XV/07 z dnia 30 października 2007 roku, nr 276/XIX/08 z dnia 29 stycznia 2008 roku.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia  8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17 poz. 128, z 2006 Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420)  i w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach ( Dz. U. z 2001 roku Nr 97, poz. 1050, zm.: z 2002 Nr 144, poz. 1204, z 2003 Nr 137, poz. 1302, z 2004 Nr 96, poz.959, Nr 210, poz. 2135, z 2007 Nr 166, poz. 1172, z 2008 Nr 157, poz. 976, z 2009 Nr 118, poz. 989) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały nr 194/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 r. w sprawie ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego, wprowadza się następujące zmiany:

- dotychczasowy zapis pkt 13 w części załącznika pod nazwą “ I. Osoby uprawnione do korzystania z przejazdów bezpłatnych” w kolumnie “Uprawnieni” otrzymuje następujące brzmienie: “Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w dni robocze od poniedziałku do środy w godzinach 8-15, w czwartki w godzinach 9-17, w piątki w godzinach 
9-15 “.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 roku.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga


UZASADNIENIE

W związku ze zmianą godzin pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku zaistniała konieczność dokonania zmian w uchwale nr 194/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku w sprawie ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego.
Wobec powyższego od dnia 1 października 2009 roku pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku będą uprawnieni do korzystania z przejazdów bezpłatnych w dni robocze tj. od poniedziałku do środy w godzinach 8-15, w czwartki w godzinach 9-17 oraz w piątki w godzinach 9-15.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 01 października 2009, godzina 08:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 493
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji