UCHWAŁA Nr 811/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy – Miasto Płock nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

UCHWAŁA  Nr 811/LVII/10
 RADY  MIASTA  PŁOCKA
 z dnia 28 września 2010 roku

w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy – Miasto Płock nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Na podstawie art.18 ust.1 i ust.2 pkt. 9 lit. a  w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675)  i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku  - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32 poz. 191, Nr 43 poz. 253, Nr 92 poz. 541, z 1991r. Nr 34 poz. 151, z 1992r. Nr 6 poz. 20, z 1993r. Nr 40 poz. 180, z 1994r. Nr 1 poz. 3, Nr  65 poz. 285, z 1996r. Nr 23 poz. 102, Nr 106 poz. 496, z 1997r. Nr 9 poz. 43, z 2002r. Nr 153 poz. 1271 i z 2004r. Nr 141 poz. 1492) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Podjąć działania w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy – Miasto  Płock nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ul. Rzecznej oznaczonej numerami geodezyjnymi: nr 1440/6 o pow. 0.0745 ha i nr 1440/10 o pow.0.0437 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa uregulowanej w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej KW – PL1P/00112072/8.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


               Przewodniczący
             Rady  Miasta  Płocka


                 Tomasz Korga          

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 Nieruchomość, położona w Płocku przy ul. Rzecznej oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1440/6 o pow. 0.0745 ha i nr 1440/10 o pow. 0.0437 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta KW PL1P/00112072/8, położona jest w obszarze – drogi istniejące i projektowane.
Ponieważ zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) do zadań własnych gminy należy zaspakajanie potrzeb wspólnoty, w tym sprawy z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska oraz gminnych dróg, ulic, mostów oraz organizacji ruchu drogowego - przejęcie na własność wspomnianej nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych gminy.
 Powyższe odbywa się poprzez przyjęcie niniejszego projektu uchwały Rady Miasta Płocka, a następnie wystąpienie do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o komunalizację przedmiotowej nieruchomości.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 29 września 2010, godzina 11:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 400
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji