UCHWAŁA NR 46/V/11 z dnia 25 stycznia 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 46/V/11
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 stycznia 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka.

Na podstawie art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416,
Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206,
Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
W „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka” stanowiącym załącznik do uchwały nr 574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 145, poz. 4422 oraz z 2010 roku Nr 130, poz. 2995 i Nr 169, poz. 4208) wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„ust. 6. Stypendium miejskie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty
3.800 zł jest wolne od podatku dochodowego.”.

2/ w załączniku do Regulaminu „Wniosek o przyznanie stypendium miejskiego dla uczniów za …. semestr roku szkolnego ……” w części 9. Załączniki skreśla się pozycję PIT-2C.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

     Przewodnicząca
     Rady Miasta Płocka

     Elżbieta Gapińska


UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Powołując się na ten zapis Miasto Płock utworzyło nowy program stypendialny pod nazwą stypendia miejskie, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.
Zmiana wprowadzana niniejszą uchwałą związana jest ze zmianą art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 roku
Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) dotyczącego zwolnienia od podatku dochodowego stypendiów miejskich dla uczniów. Do dnia 31 grudnia 2010 roku, zgodnie z ustawą, obowiązywało zwolnienie z podatku do wysokości kwoty 380 zł miesięcznie, z którego mógł skorzystać uczeń nieuzyskujący innych dochodów podlegających opodatkowaniu i który dołączył do wniosku oświadczenie PIT-2C przed pierwszą wypłatą. Natomiast od dnia 1 stycznia 2011 roku obowiązuje zwolnienie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł.
W związku z koniecznością zamieszczenia powyższej zmiany oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego niezbędne jest podjęcie nowej  uchwały.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (środa, 26 stycznia 2011, godzina 10:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 045
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji