Uchwała Nr 734/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie przystąpienia miasta Płocka do programów stypendialnych uczniów szkół ponadgimazjalnych oraz studentów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów.

Uchwała Nr 734/XLIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie przystąpienia miasta Płocka do programów stypendialnych uczniów szkół ponadgimazjalnych oraz studentów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 i 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1668, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 166, poz. 1745), § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 200, poz. 2051) oraz uchwałą Nr 260/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003r. w sprawie ustalenia wizji (misji), kierunków rozwoju i celów szczegółowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Podjąć działania zmierzające do uczestnictwa Miasta Płocka w programach stypendialnych w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, w tym:
1)opracowania programów stypendialnych,
2)złożenia wniosków o przyznanie środków,
3)zrealizowania programów stypendialnych.

§ 2

Ustalić:
1)regulamin programu „Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2005/2006 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały,
2)regulamin programu „Ze stypendium po tytuł – program stypendialny na rok akademicki 2005/2006” w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie dwóch tygodni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE


        Jednym z celów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na lata 2004-2006  zdefiniowanym w Działaniu 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym  dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłu.
W ramach tego działania Miasto Płock może złożyć dwa  wnioski o finansowanie  projektów  programów stypendialnych dla:
1) uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się  w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych kończących się uzyskaniem świadectwa dojrzałości, dla których Powiat m. Płocka  jest organem prowadzącym (szkoły publiczne) lub dotującym (szkoły niepubliczne) na rok szkolny 2005/2006,
2) studentów mających stale miejsce zameldowania na terenie Powiatu m. Płocka i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, studiujących w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, zaocznym i eksternistycznych na rok akademicki 2005/2006.
Szczegółowe zasady, warunki i tryb rekrutacji stypendystów oraz przyznawania i przekazywania stypendiów  zostały określone w projektach regulaminów programów pn.:
1) „Ze stypendium ku dojrzałości - program stypendialny na rok szkolny 2005/2006” (uczniowie)
2)  „Ze stypendium po tytuł - program stypendialny na rok akademicki 2005/2006” (studenci)    
Powyższe regulaminy stanowiące załączniki do niniejszej uchwały są obowiązkowymi załącznikami do wniosków o finansowanie stypendiów ze środków ZPORR. Na mocy art. 12 pkt. 10a ustawy o samorządzie powiatowym są akceptowane przez Radę Miasta Płocka w formie uchwały.
           Zgodnie z informacjami przekazanymi w dniu 10 czerwca br. na naradzie zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski w Warszawie kolejna edycja konkursów na finansowanie programów stypendialnych będzie miała nieco inne zasady i przebieg niż konkursy na rok szkolny i akademicki 2004/2005. Podstawowe różnice w stosunku do programów aktualnie realizowanych będą następujące:
1. Za koszty kwalifikowane uważać się będzie wyłącznie kwoty wypłaconych stypendiów. Cała obsługa administracyjna musi być finansowana przez samorządy ze środków własnych. Szacuje się, że obsługa administracyjna obydwu programów kosztować będzie w granicach 60-90 tys. zł w zależności od ostatecznych wymagań (dotyczących np. procedur, zabezpieczeń, sprawozdawczości itp.), które zawarte będą w umowie o finansowanie projektów oraz od liczby stypendystów. Około połowę z tych kosztów stanowić będą wydatki na wynagrodzenia (minimum 1 etat). Pozostała część kosztów to opłaty pocztowe, bankowe, notarialne oraz zakupy materiałów biurowych (materiały eksploatacyjne do drukarek i kopiarek, papier itp.)
2. Urząd Marszałkowski opierając się na doświadczeniach z obecnie realizowanych programów samodzielnie ustali liczby potencjalnych stypendystów i stosownie do tego przydzieli każdemu samorządowi odpowiednią kwotę środków finansowych na stypendia.
3. Samorządy będą miały nieco większą swobodę w ustalaniu wysokości stypendium oraz możliwości korygowania niektórych kryteriów (dokładnie nie określono jaką).
4. Dochód z 1 ha przeliczeniowego ma być ustalany w o parciu o komunikat Prezesa GUS  (zasada najkorzystniejsza dla potencjalnych stypendystów - około 90zł zamiast 255zł w obecnie realizowanych programach).
W ocenie osób zajmujących się realizacją aktualnych programów zmiany te mogą znacznie usprawnić i przyśpieszyć wypłaty stypendiów. Zmiana kryteriów i przyśpieszenie terminów może spowodować, że liczba stypendystów wzrośnie nawet dwukrotnie (aktualnie łączna liczba stypendystów nie przekracza 700).

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 30 czerwca 2005, godzina 14:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 221
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji