Uchwała Nr 267/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
w sprawie :wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Płock przy ulicy Żyznej.

Uchwała Nr 267/XIV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 września 2003 roku

w sprawie :wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Płock przy ulicy                      
                      Żyznej.

 Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806)  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2000 r Nr 46 poz. 543, Dz.U.z 2001r. Nr 129 poz.1447, Dz.U. Nr 154 poz.1800, Dz.U. z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz.1682 i Nr 240 poz. 2058, z 2003r. Nr 80 poz.717, poz. 720 i poz.721) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje; 

                                      
§1
                                
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej gruntu o pow. 46925 m2 zlokalizowanego jako działka nr 107/2  przy ulicy Żyznej w Płocku na okres 1 roku.

           §2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.


           §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

                
    U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

 Dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy na grunt o pow. 4,6925 ha zlokalizowany jako działka nr 107/2 przy ulicy Żyznej w Płocku z przeznaczeniem pod uprawy.
Poprzednie umowy dzierżawy obejmowały okresy: od 01.09.1997r. do 31.08.2000r., od 01.09.2000r. do 31.08.2001r. i od 01.09.2001r. do 31.08.2003r.
Zespół doradczy zajmujący się przygotowaniem nieruchomości gminy Płock i Skarbu Państwa do trwałego i tymczasowego rozdysponowania pozytywnie zaopiniował wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy na okres 3 lat.
 Zgodnie z art.18 ust.2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  dzierżawa nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.
Zawarcie umowy dzierżawy może nastąpić po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta Płocka

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (środa, 10 września 2003, godzina 11:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 224
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji