Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 494/XXVI/04
PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA PŁOCKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA TERENIE MIASTA PŁOCKA NA 2004r.

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr 494/XXVI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 maja 2004 roku


PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA PŁOCKA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA TERENIE MIASTA PŁOCKA  NA 2004r.


I Wstęp

Każde demokratyczne społeczeństwo opiera swój rozwój na trzech elementach: gospodarce wolnorynkowej reprezentowanej przez sektor biznesu, demokratycznie obieranej władzy publicznej oraz na dobrowolnych instytucjach obywatelskich, do których zalicza się przede wszystkim organizacje pozarządowe (sektor niezależny). Te trzy platformy tworzące podstawy nowoczesnego społeczeństwa mogą spełnić swoje zadanie jedynie pod warunkiem  współpracy.
Państwo i samorząd są tylko jednym z podmiotów kreujących i odpowiedzialnych za system polityczny, społeczny i gospodarczy. Nie mniejszą rolę odgrywa społeczeństwo identyfikujące swoje potrzeby i podejmujące działania na rzecz ich zaspokojenia. Ogromne znaczenie ma tutaj samopomoc społeczna, indywidualna i zbiorowa przedsiębiorczość, samodzielność społeczności lokalnych oraz kształtowanie relacji międzyludzkich opartych  o konstytucyjną zasadę pomocniczości i społeczną solidarność. Najważniejszym nośnikiem tych wartości są organizacje pozarządowe.
Biorąc pod uwagę powyższe, Miasto Płock od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Płocka. Organizacje prowadzą szeroką działalność w zakresie wszechstronnej pomocy mieszkańcom miasta, wspierają samorząd w realizacji zadań własnych i zleconych Gminy. Pomoc ta polega m.in. na identyfikowaniu potrzeb i problemów mieszkańców oraz udzielaniu wsparcia w ich rozwiązywaniu. Chcąc właściwie realizować swoje zadania Gmina winna wykorzystywać istniejące pokłady społecznej aktywności. 
Współpraca trzech sektorów przy aktualizacji strategii rozwoju miasta Płocka to poważny krok naprzód w procesie uspołecznienia procesu zarządzania miastem i jednocześnie wyznaczenie istotnej roli w tym procesie płockim organizacjom pozarządowym.

 

II Postanowienia Ogólne

§  1

Program współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi działającymi na jego terenie, zwany w dalszej części „Programem” stanowi element polityki społecznej i gospodarczej Miasta.

§  2

Ilekroć w Programie jest mowa o:
1.Mieście lub Mieście Płocku – należy przez to rozumieć Miasto Płock – miasto na prawach
      powiatu.
2.Prezydencie lub Urzędzie – należy przez to rozumieć odpowiednio Prezydenta Miasta Płocka albo Urząd Miasta Płocka.
3.Organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.
Definicja ta nie ma zastosowania do organizacji, o których jest mowa w art. 3, ust. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4.Zadaniach własnych – należy przez to rozumieć zadania publiczne określone w Ustawie o samorządzie gminnym i Ustawie o samorządzie powiatowym.  
5.Dotacjach – należy przez to rozumieć dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d  Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
6.Wydziale Koordynującym – należy przez to rozumieć wydział Urzędu, do kompetencji którego należy koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi w określonej dziedzinie zgodnie z zapisem dokonanym w tym zakresie w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.

§  3


Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie przez te organizacje działalności na terenie miasta Płocka    i na rzecz jego mieszkańców.  

 
§  4

Współpraca Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi jest zadaniem priorytetowym zrównoważonego rozwoju społecznego zmierzającego do kształtowania wysokiej jakości życia mieszkańców zgodnie ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka.

§  5

Przedmiotem współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi jest:
1. określanie potrzeb społeczności lokalnej,
2. wskazywanie sposobu ich najskutecznejszego zaspokojenia,
3. tworzenie systemowych rozwiązań problemów społecznych,
4. realizacja zadań własnych Miasta określonych stosownymi ustawami.

§  6

Miasto Płock współdziała z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań własnych w szczególności w następujących dziedzinach:
1.pomoc społeczna,
2.ochrona i promocja zdrowia,
3.polityka prorodzinna,
4.profilaktyka uzależnień i przemoc w rodzinie,
5.edukacja i wychowanie,
6.bezpieczeństwo i ład społeczny,
7.kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
8.sport, turystyka i rekreacja,
9.ekologia i ochrona środowiska,
10.ochrona praw konsumentów,
11.działalność na rzecz demokracji lokalnej,
12.działania mające na celu wspomaganie wspólnot i społeczności lokalnych,
13.działania na rzecz integracji europejskiej,
14.promocja miasta, rozwój regionalny i lokalny,
15.przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego negatywnych skutków,
16.promocja i organizacja wolontariatu,
17.działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
18.organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

§ 7

Program ma na celu realizację zadań własnych Miasta o szczególnej ważności dla właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego Płocka, zmierzających do rozwiązywania istniejących problemów społecznych.


III Formy współpracy


§ 8

1.Współpraca Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy i pozafinansowy.
2.Współpraca, o której mowa ust. 1 odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.


§  9

Do form współpracy pozafinansowej należy w szczególności:
1.wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
2.konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3.tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, Rady Miasta Płocka i przedstawicieli Urzędu,
4.pomoc Miasta Płocka w uzyskaniu przez organizacje pozarządowe lokalu wykorzystywanego na ich działalność statutową,
5.udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet miasta poprzez opiniowanie wniosków, udzielanie rekomendacji, itp.,
6.działania na rzecz instytucjonalnego wzmocnienia organizacji pozarządowych w formie organizacji szkoleń, konferencji, konsultacji, itp.,
7.nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń, sal, itp., będących w dyspozycji Urzędu organizacjom pozarządowym na organizowane przez nie spotkania okolicznościowe,
8.otwarte spotkania Miasta Płocka z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
9.pomoc w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe partnerów zagranicznych i środków z funduszy międzynarodowych, w szczególności z Unii Europejskiej.  

§  10

1.Realizacja zadań określonych  w §  6 poprzez działania wymienione w §  9 dokonywana jest przez Wydział Koordynujący. 
2.Zasady najmu lokali użytkowych przeznaczonych na działalność statutową organizacji pozarządowych określi Prezydent w drodze Zarządzenia.

§ 11

Współpraca finansowa polega na przyznaniu organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań własnych w następujących formach:

1.powierzania wykonywania zadań własnych Miasta wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji,
2.wspierania wykonywania zadań własnych Miasta wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie ich realizacji.


§ 12

Formy realizacji zadań własnych Miasta, o których mowa w § 11 mogą być realizowane m.in. poprzez:
1.zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań własnych Miasta Płocka oraz dzielanie dotacji określanych corocznie w Budżecie Miasta Płocka na dany rok budżetowy,
2.udzielanie dotacji na realizację zadań własnych Miasta przez organizacje pozarządowe w drodze konkursu ofert zgodnie z wzorem opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministerstra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2003r. Nr 193, poz. 1891). 
3.zlecanie realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Miasta Płocka,
4.zlecanie realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na zasadach określonych przez Prezydenta w drodze Zarządzenia.
5.dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
6.powierzanie realizacji zadań w sposób inny niż wymieniony w ust 1-5, jeżeli dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności przez zakup usług na zasadach i w trybie określonych w Ustawie Prawo  zamówień publicznych.  

§ 13

Tryb postępowania przy udzielaniu dotacji podmiotom realizującym zadania własne Miasta Płocka określa Rada Miasta Płocka w drodze stosownej uchwały.


IV Postanowienia końcowe

§ 14

1.Organizacja pozarządowa może z własnej inicjatywy wystąpić do Prezydenta z ofertą realizacji zadań własnych Miasta, także tych które są realizowane dotychczas w inny sposób, np. przez inną organizację pozarządową lub Urząd.
2.W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Prezydent ma obowiązek rozważenia celowości realizacji danego zadania własnego Miasta przez organizację pozarządową.
3.Przy rozpatrywaniu złożonej przez organizację pozarządową oferty, Prezydent bierze pod uwagę:
- zgodność oferty z dziedzinami działalności, o których mowa w § 6,
- innowacyjność proponowanych rozwiązań,
- gwarancję realizacji danego zadania  własnego Miasta zgodnie ze standardami właściwymi dla 
   danego zadania wynikającymi z odrębnych przepisów lub określonych przez Urząd,zaangażowanie własnych środków finansowych organizacji pozarządowej przeznaczonych na  realizację danego zadania własnego.
4.Organizacja pozarządowa powinna być poinformowana przez Prezydenta o podjętej decyzji w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia oferty.  
 

§ 15

 

Wysokość środków finansowych na realizację zadań własnych Miasta przez organizacje pozarządowe w formie dotacji określa corocznie Rada Miasta Płocka w uchwale budżetowej.

§ 16

Propozycje oraz wnioski dotyczące realizacji Programu w 2004r. organizacje pozarządowe mogą zgłaszać do właściwego Wydziału Koordynującego.

§ 17

Propozycje, wnioski oraz przedsięwzięcia przedłożone przez organizacje pozarządowe w trakcie realizacji Programu w 2004r. zostaną uwzględnione podczas konstruowania projektu Programu na 2005r. 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 01 czerwca 2004, godzina 09:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 722
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji