UCHWAŁA Nr 81/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu na rok 2007 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock

UCHWAŁA Nr 81/VII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2007 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu na rok 2007 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock

Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Nr 228, poz. 2258, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845, z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1
Ustala się Regulamin na rok 2007 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela nakłada obowiązek na organ prowadzący szkoły i inne placówki zatrudniające nauczycieli, corocznego ustalania w formie regulaminu wysokości stawek dodatków  za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
Projekt regulaminu zawiera również przepisy wynikające z upoważnienia art. 49 ust. 2 KN tj. ustala kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
Zgodnie z art. 91d KN zadania i kompetencje organu prowadzącego określone, między innymi, w art. 30 ust. 6 oraz art. 49 ust. 2 wykonuje Rada Miasta Płocka.
Zasady wynagradzania nauczycieli określone w regulaminie dotyczą wszystkich nauczycieli zatrudnionych na postawie Karty Nauczyciela w jednostkach miejskich działających zarówno na podstawie ustawy o systemie oświaty, jak i ustawy o pomocy społecznej.
Wysokość składników wynagrodzenia nauczycieli winna być ustalona w taki sposób (art. 30 ust 3 i 4 Karty Nauczyciela), aby średnie wynagrodzenie nauczycieli stażystów odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej 82% kwoty bazowej określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.), ustalanej corocznie w ustawie budżetowej, natomiast dla:
- nauczyciela kontraktowego - 125 %,
- nauczyciela mianowanego - 175 %,
- nauczyciela dyplomowanego - 225 %
wynagrodzenia stażysty.
Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2007 Nr 15, poz. 90) kwota bazowa stanowiąca podstawę kształtowania średnich wynagrodzeń nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego, o których mowa w art. 30 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela w 2007 roku wynosić będzie 1885,59 zł. i w stosunku do kwoty bazowej z roku 2006 wzrasta o 5%. Oznacza to, iż wynagrodzenie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w roku 2007 we wszystkich składnikach winno co najmniej wynosić odpowiednio dla:
- stażysty – 1 546,18 zł;
- kontraktowego – 1 932,73zł;
- mianowanego – 2 705,82 zł;
- dyplomowanego – 3 478,91 zł.
W załączonej do niniejszego uzasadnienia tabeli nr 1 podano wysokość faktycznie wypłaconych wynagrodzeń w roku 2006 i porównanie tych kwot z normami ustawowymi. Analogicznie w tabeli nr 2 podano odpowiednie dane dotyczące pierwszych trzech miesięcy roku 2007, przy czym podane kwoty dotyczące roku 2007 nie uwzględniają podwyżki wynagrodzeń, planowanej na 2007 rok przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, który  w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w drodze rozporządzenia, określa corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
Dla nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty, proponuje się utrzymać w § 1 ust. 2 Regulaminu podwyższenie stawki ich wynagrodzenia zasadniczego o 75,00zł brutto. Bez tego podwyższenia grupa ta mogłaby nie spełniać normy ustawowej z art. 30 ust. 3 KN.
Przedłożony projekt jest kontynuacją regulaminu obowiązującego od roku 2000.
Projekt regulaminu, zwłaszcza w fragmentach podlegających zmianom w stosunku do poprzednio obowiązującego, został skonsultowany z dyrektorami szkół i placówek oświatowych a następnie uzgodniony, stosownie do art. 30 ust. 6a, ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie na terenie Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (poniedziałek, 02 kwietnia 2007, godzina 08:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 410
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji