Uchwała Nr 752/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej.

Uchwała Nr  752/XLIV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 sierpnia 2005 roku


w sprawie: udzielenia pomocy finansowej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203),  art. 4 ust. 1 pkt 17 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r.  Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 111 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz.1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i  Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114) oraz art. 9 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001 i Nr 273 poz. 2703 oraz z 2005 roku Nr 94, poz. 788) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na:

1.udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Płocku w wysokości  400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku.
2.zawarcie porozumienia w celu realizacji zobowiązania, o którym mowa w pkt. 1.

§ 2


Źródłem finansowania pomocy, o której mowa w §1, jest Budżet Miasta Płocka na 2005 r.:
Dział 750 – Administracja Publiczna, Rozdział 75095 – Pozostała działalność  § 2710 – Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, Zadanie Nr 02/PR/P – Aktywizacja zawodowa bezrobotnych – 400.000,00 zł.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

U Z A S A D N I E N I E

Projekt planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku na rok 2005 wynosi 2.206.005 zł.
Przyjęty na posiedzeniu Zarządu Powiatu projekt planu finansowego w wysokości 1.806.005 zł. nie pokrywa całkowitych kosztów działalności Urzędu.
Środki finansowe przyznawane przez Powiat Płocki są niewystarczające na bieżące funkcjonowanie działalności. Powiat Płocki jest dużym Powiatem Ziemskim, który przy skromnych dochodach własnych nie jest w stanie zabezpieczyć niezbędnych środków finansowych na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku.
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje zadania w zakresie polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu zarówno dla powiatu ziemskiego jak i powiatu grodzkiego, zgodnie z  porozumieniem z dnia 28 stycznia 2000 r. zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka i Starostą Płockim. Powiatowy Urząd Pracy w 52,36% wykonuje zadania na rzecz powiatu grodzkiego, a w 47,64% na rzecz powiatu ziemskiego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 26 sierpnia 2005, godzina 07:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 291
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 26 sierpnia 2005, godzina 13:28
  • Historia aktualizacji

  • 26 sierpnia 2005, godzina 13:28 Aktualizacja danych