Uchwała Nr 795/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku
w sprawie : wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy Jędrzejewo w Płocku.

Uchwała Nr 795/XLV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2005 roku

w sprawie : wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy Jędrzejewo w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz 1203)  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz. 2782) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje;

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 11000 m2 zlokalizowanej jako część działki  nr 7/2   przy ul. Jędrzejewo w Płocku z przeznaczeniem pod usługi dla ludności i na cele produkcyjno-składowe na okres od 01.11.2005r. do 31.10.2006r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

Z wnioskiem o  dzierżawę  nieruchomości gruntowej o pow. 11000 m 2  zlokalizowanej jako część działki   nr 7/2  przy ul. Jędrzejewo w Płocku z przeznaczeniem pod usługi dla ludności wystąpił dotychczasowy dzierżawca. 
Poprzednie umowy dzierżawy  obejmowały okresy: od 24.04.1998 r. do 23.04.2001r.,     od 01.06.2001r. do 31.05.2004 r. i od 01.11.2004r. do 31.10.2005r. oraz bezumowne korzystanie z  ww. nieruchomości w okresie od 01.06.2004r. do 31.10.2004r.  to jest łącznie 89 miesięcy.
Zespół doradczy zajmujący się przygotowaniem nieruchomości Gminy Płock i Skarbu Państwa do trwałego i tymczasowego rozdysponowania pozytywnie zaopiniował wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy na okres  1 roku.
Zgodnie z Uchwałą Nr 593/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października  2004r. §6 ust.1b w sprawie zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej 3 lat Prezydent samodzielnie decyduje w sprawach wydzierżawienia nieruchomości  na cele produkcyjno-składowe i pod parkingi na okres do 10 lat grunty o pow. do 5000 m2.
Ponieważ powierzchnia  dzierżawy przekracza  5000 m2, decyzja o zawarciu kolejnej umowy dzierżawy należy do kompetencji Rady Miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 03 października 2005, godzina 14:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 198
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji