UCHWAŁA Nr 355/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Jadwigi Maciak, Marka Maciaka, Ewy Maciak i Jana Grabowskiego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do rzeki Rosicy od skrzyżowania z ulicą Grabówka do ujścia do rzeki Wisły w Płocku.

UCHWAŁA Nr 355/XIX/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia  2003 roku


w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Jadwigi Maciak, Marka Maciaka, Ewy Maciak i Jana Grabowskiego do projektu miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do rzeki Rosicy od skrzyżowania z ulicą Grabówka do ujścia do rzeki Wisły w Płocku.


Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz.717) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268 z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804 oraz z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i z 2003r. Dz. U. Nr 165, poz. 1568) oraz Uchwałą nr 1065/LII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów przyległych do rzeki Rosicy od skrzyżowania z ulicą Grabówka do ujścia do rzeki Wisły w Płocku, po rozpatrzeniu zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do rzeki Rosicy od skrzyżowania z ulicą Grabówka do ujścia do rzeki Wisły w Płocku wniesionego w dniu 22 września 2003 r. przez Jadwigę Maciak, Marka Maciaka, Ewę Maciak i Jana Grabowskiego, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:


§ 1


Zarzut dotyczący północno-wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Zgodnej odrzucić w całości .


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

 W dniach od 11 sierpnia do 9 września 2003 r. został wyłożony do publicznego wglądu, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do rzeki Rosicy od skrzyżowania z ulicą Grabówka do ujścia rzeki Wisły w Płocku. W dniu 22 września 2003 r. wpłynęło do Urzędu Miasta Płocka pismo Ewy Maciak, Marka Maciaka, Jadwigi Maciak i Jana Grabowskiego. Pismo zostało zakwalifikowane jako zarzut do w/w projektu planu, ze względu
na uznanie istnienia interesu prawnego Ewy Maciak, Marka Maciaka, Jadwigi Maciak (właściciele działek o nr ew. 1678 i 1677) i Jana Grabowskiego ( właściciel działki o nr ew. 1677 ) w zakresie możliwości zagospodarowania  działek, których zgodnie z danymi ewidencyjnymi, są właścicielami.
W piśmie zgłaszający kwestionują przebieg północno-wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Zgodnej. Uważają, że obecna ulica Zgodna spełnia w zupełności swoje funkcjei poszerzenie jej do 35 m wydaje  się  być nieuzasadnione.
Zgodnie z ustaleniami projektu planu na terenie działek, których zarzut dotyczy wyznaczony został przebieg północno-wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Zgodnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KD. 1/2. Na przebieg przedmiotowej linii  mają wpływ następujące okoliczności:istniejące uzbrojenie (sieć wodociągowa, gazowa, energetyczna i telekomunikacyjna),
projektowane uzbrojenie (przepompownia ścieków sanitarnych, kolektor deszczowy o średnicy 1600 mm, sieć energetyczna średniego napięcia).
Zachowanie normatywnych odległości pomiędzy poszczególnymi mediami wymaga dużej zajętości terenu a przesunięcie  linii rozgraniczającej, zgodnie z żądaniem wnoszących zarzut, uniemożliwiłoby wykonanie projektowanej infrastruktury.
Odpowiednio dużej zajętości terenu wymaga również rozwiązanie geometrii skrzyżowania ulic: Mazowieckiej, Grabówki i Zgodnej.
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania Prezydent Miasta Płocka zarządzeniem Nr 956/2003r. z dnia 27 listopada 2003r. zdecydował o nieuwzględnieniu zarzutu.       
Rozpatrując powyższy zarzut Rada Miasta Płocka postanawia utrzymać ustalenia projektu planu dotyczące wyznaczenia na terenie przedmiotowych  działek przebiegu północno-wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Zgodnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z art. 33 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa
w zakresie wynikającym z tego planu.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, uznać należy, że zarzut Jadwigi Maciak, Marka Maciaka, Ewy Maciak i Jana Grabowskiego winien być odrzucony. Niemniej, jeżeli uchwalenie  planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania przez właścicieli z nieruchomości
w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, wówczas przysługują im roszczenia przewidziane w art. 36 wymienionej wyżej ustawy.
Wnoszący zarzut mają prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia wyciągu z niniejszej uchwały wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 6.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 06 stycznia 2004, godzina 11:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 843
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji