projekty uchwał
Sesja XXXVII

OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka

zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 22 lutego 2005r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 25.01.2005 r.
4.Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie łagodzenia skutków bezrobocia w mieście Płocku.
5.Osoba niepełnosprawna w środowisku lokalnym.
6.Stan przekształceń SZPZOZ i funkcjonowania nowo powołanej spółki.
7.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
8.Sprawozdanie z działalności Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej.
9.Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej.
10.Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2005 rok,

2)zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 282/1 położonej w Płocku przy ul. Królewieckiej stanowiącej własność Gminy Płock,

3)wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy Świętego Wojciecha w Płocku ,

4)uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym p.n. : budowa zjazdu na drogę publiczną o nawierzchni gruntowej o nazwie ul. Gościniec wraz z budową ciągu spacerowo – rowerowego na odcinku ca 40.0 m i oświetleniem w ramach zadania inwestycyjnego p.n. budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą – przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 1331/1, 1331/3 w Płocku przy ul. Gościniec ,

5)wyrażenia opinii dotyczącej wydania przez Wojewodę Mazowieckiego zezwolenia na realizację zadania inwestycyjnego o potencjalnym wpływie na stan obszaru Natura 2000 pn.:”Budowa oczyszczalni wód opadowych Grabówka ,

6)wyrażenia zgody na wynajęcie lokali użytkowych zlokalizowanych przy ul. K. Wielkiego 24 i 24a Panu Jackowi Markiewiczowi z przeznaczeniem na galerię artystyczną ,

7)podwyższenia wysokości wskaźnika procentowego określającego maksymalną wysokość dodatku mieszkaniowego,

8)ustalenia opłat za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych oraz ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z ponoszenia tych opłat ,

9)zatwierdzenia statutów Osiedli Miasta Płocka,
- Osiedle Borowiczki,
- Osiedle Ciechomice,
- Osiedle Dobrzyńska,
- Osiedle Dworcowa,
- Osiedle Góry,
- Osiedle Imielnica,
- Osiedle Kochanowskiego,
- Osiedle Kolegialna,
- Osiedle Łukasiewicza,
- Osiedle Międzytorze,
- Osiedle Podolszyce Południe,
- Osiedle Podolszyce Północ,
- Osiedle Pradolina Wisły,
- Osiedle Radziwie,
- Osiedle Skarpa,
- Osiedle Stare Miasto,
- Osiedle Trzepowo,
- Osiedle Tysiąclecia,
- Osiedle Winiary,
- Osiedle Wyszogrodzka,
- Osiedle Zielony Jar,

10)zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy ,

11)skargi Pana Romana Jaskulskiego zam. w Płocku – Lidera Płockiej Grupy Obywatelskiej na Przewodniczącego Rady Miasta Płocka dotyczącą publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów z Sesji i Komisji Rady.


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

11.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
12.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
13.Interpelacje i zapytania radnych.
14.Odpowiedzi na interpelacje.
15.Sprawy różne.
16.Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Płocka.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 16 lutego 2005, godzina 11:51)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 811
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 21 lutego 2005, godzina 08:36
  • Historia aktualizacji

  • 21 lutego 2005, godzina 08:36 Aktualizacja danych