Uchwała Nr 726/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 628/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2005.

Uchwała Nr 726/XLIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 628/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2005.
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust 2 Ustawy z dnia 26 października  1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 i Nr 167 poz. 1372, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 719 i Nr 122 poz. 1143, Dz.U. z 2004r. Nr 29 poz. 257, Nr 99 poz. 1001, Nr 152 poz. 1597, Nr 273 poz. 2703 oraz Dz.U. z 2005r. Nr 23 poz. 186) oraz  art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. Z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) oraz art. 4 ust. 2 i art. 5 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz.U.  z 2000r. Nr 62 poz. 718, Dz.U. z 2001r. Nr 46 poz. 499, Dz.U. z 2002r. Nr 74 poz. 676., Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2003r. Nr 65 poz. 595, Dz.U. z 2004r. Nr 96 poz. 959 oraz Dz.U. z 2005r. Nr 64 poz. 565) oraz Uchwały Nr 709/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005r. w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 628/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004r., wprowadza się zmiany:

1. na str. 17 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 628/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004r.

- Lp. 2 otrzymuje brzmienie:
“Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – kwota 1 100 000,00 zł, w tym:

- dysponentem do kwoty 15 000,00 zł jest Zarząd Jednostek Oświatowych - JB w Płocku
- dysponentem do kwoty 69 700,00 zł jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku”

- Lp. 3 otrzymuje brzmienie:
„Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, udział w ogólnopolskich kampaniach i organizacja inicjatyw lokalnych, diagnoza lokalnych problemów alkoholowych i ewaluacja działań profilaktycznych – kwota 142 100,00 zł, w tym:

- dysponentem do kwoty 85 000,00 zł jest Zarząd Jednostek Oświatowych - JB w Płocku”
Lp. 4 otrzymuje brzmienie:
„Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – kwota 268 000,00 zł, w tym:
- dysponentem do kwoty 5 000,00 zł jest Książnica Płocka”.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01.01.2005r.
 
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka 

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE


Podstawę prawną działań gminnych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych stanowi Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 23, z późniejszymi zmianami). Na mocy art. 41 ust. 1 wymienionej Ustawy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 41 ust. 2 realizacja wymienionych działań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 przyjęty Uchwałą Nr 628/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004r. uwzględnia realizację działań prowadzonych między innymi przez placówki oświatowo-wychowawcze oraz instytucje funkcjonujące na terenie miasta Płocka, które realizują przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie.
W Budżecie Miasta Płocka na 2005r. zostały zabezpieczone środki finansowe przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m.in. na przedsięwzięcia prowadzone przez placówki oświatowo-wychowawcze oraz instytucje m.in. Książnicę Płocką i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku. Wymienione placówki występują z wnioskami o dofinansowanie prowadzonych działań, które są rozpatrywane przez Zespół Opiniujący Wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz współpracują w zakresie realizacji zadań Programu.
Realizacja przedsięwzięć przez ww. podmioty wymaga przekazywania przyznanych środków finansowych poszczególnym placówkom, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie formy przekazywania środków finansowych dla placówek oświatowo-wychowawczych przez Zarząd Jednostek Oświatowych - JB w Płocku poprzez zwiększenie planu finansowego tej jednostki oraz zwiększenie planu finansowego Książnicy Płockiej, jak również Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który zajmie się koordynacją działań zmierzających do utworzenia “Niebieskiego Pokoju” - miejsca do bezpiecznych przesłuchań ofiar przemocy domowej (remont, adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń).
W związku z powyższym Uchwałą Nr 709/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005r. w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok zmieniono “Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2005 roku”, który uwzględnia środki finansowe przekazane wymienionym instytucjom.
Powyższa zmiana wymaga wskazania w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wysokości kwot, których dysponentem będzie Zarząd Jednostek Oświatowych - JB w Płocku, Książnica Płocka oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku – podmioty, które realizować będą zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.
Nadzór merytoryczny nad realizacją przedsięwzięć, na które zostało przydzielone dofinansowanie, sprawowany jest przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, który koordynuje realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 30 czerwca 2005, godzina 13:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 096
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji