Uchwała Nr 922/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka.

Uchwała Nr 922/LIV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457) i § 4 uchwały Nr 108/XVI/91 Rady Miasta Płocka z dnia 7 maja 1991 roku w sprawie uchwalenia Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Wyraża się zgodę na użycie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka określonego w Statucie Miasta Płocka przez Rzymsko – Katolicką Parafię św. Bartłomieja (Fara) w Płocku na pamiątkowym medalu, który ma zostać wydany w związku z jubileuszem 650-lecia Płockiej Fary, w celu popularyzowania samego znaku oraz sentencji VIRTUTE ET LABORE AUGERE umieszczonej na herbie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Ksiądz Proboszcz Rzymsko – Katolickiej Parafii św. Bartłomieja (Fara) w Płocku  zwrócił się do Rady Miasta Płocka z prośbą o wyrażenie zgody przez Radę na wykorzystanie wizerunku Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka na pamiątkowym medalu, który ma zostać wydany  z okazji jubileuszu 650-lecia Płockiej Fary obchodzonego w roku 2006.
Na awersie medalu znajdzie się zarys świątyni i herb Biskupa Płockiego Klemensa, który budując świątynię Farną zrealizował fundację króla Kazimierza Wielkiego. Wielki Reprezentacyjny Herb Miasta Płocka zostanie zamieszczony na rewersie medalu.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 04 kwietnia 2006, godzina 10:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 159
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji