UCHWAŁA NR 189/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Płocka lub budżetowych jednostek organizacyjnych miasta Płocka, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.

UCHWAŁA NR 189/XIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 września 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Płocka lub budżetowych jednostek organizacyjnych miasta Płocka, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.

Na podstawie art 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1592, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:  

§ 1
W uchwale Nr 962/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Płocka lub budżetowych jednostek organizacyjnych miasta Płocka, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 156, poz. 6117), zmienionej uchwałą Nr 68/VI/07 z dnia 27 lutego 2007 r. i uchwałą nr 117/IX/07 z dnia 29 maja 2007 r. wprowadza się następującą zmianę: w § 4 w ust. 1 wyrazy „W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi” zastępuje się wyrazami „W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana w Uchwale Nr 962/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku związana jest z koniecznością dostosowania określeń używanych w treści uchwały do zapisów art. 43 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 27 września 2007, godzina 08:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 082
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji