UCHWAŁA Nr 564/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr nr 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678 położonej w Płocku przy ul. Srebrnej stanowiącej własność Gminy Płock.

UCHWAŁA Nr 564/XXIX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2004 roku

 

w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr nr 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678 położonej w Płocku przy ul. Srebrnej stanowiącej własność Gminy Płock.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr  62 poz.558,         Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ) oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2000 r.      Nr 46  poz. 543, Dz. U z 2001 Nr 129 poz. 1447, Nr  154  poz. 1800, Dz. U. z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058, Dz.U. z 2003 r Nr 1 poz. 15,  Nr 80 poz. 717, 720 i 721, Nr 96 poz. 874,      Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124, Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 39, Nr 19 poz. 177) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje:

§ 1

Zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz przeznaczyć do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomość gruntową położoną w Płocku przy ul. Srebrnej oznaczoną jako działki  nr nr 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678      o łącznej powierzchni 2,0885 ha KW 1560 na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 07 września 2004, godzina 12:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 886
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji