UCHWAŁA NR 671/XLVIII/10 z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie: ustalenia nazwy ulicy

UCHWAŁA NR 671/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie:  ustalenia  nazwy  ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 22; Nr 62  poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271;  Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420; Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241), art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95)  -  Rada  Miasta  Płocka postanawia:

§ 1

Nadać nazwę  dla drogi łączącej ul. Grabówka i ul. Gościniec ( działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 1336/3, 1337/1, 1338/7, 1339/7, 1339/11, 1341/1, 1343/1, 1344/1, 1356/1, 1356/3, 1356/4,  1408/4, 1408/5, 1410/1) im. ks. prałata Stefana Niedzielaka.
Położenie w/w ulicy określa załącznik nr 1.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.


Przewodniczący
Rady  Miasta  Płocka

Tomasz  Korga

 

UZASADNIENIE

Do Prezydenta Miasta Płocka wpłynął wniosek:

Rzymskokatolickiej Parafii św. Wojciecha w Płocku w sprawie nadania nazwy jednej z płockich ulic im. ks. prałata Stefana Niedzielaka.
 
Członkowie Zespołu d/s Nazewnictwa Ulic oraz osoby zaproszone na posiedzenie w/w Zespołu zaakceptowali proponowaną nazwę dla urządzonej drogi łączącej ul. Grabówka z ul. Gościniec.

Ks. Stefan Niedzielak ( ur. 1 września 1914 r. w Podolszycach)- ksiądz katolicki, prałat, kapelan Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, członek Organizacji Wolność i Niezawisłość, współzałożyciel Rodziny Katyńskiej. Współzałożyciel Sanktuarium Poległych i Pomordowanych na Wschodzie, organizator wysyłek książek do Polaków żyjących w krajach dawnego Związku Radzieckiego, inicjator wzniesienia krzyża katyńskiego na cmentarzu powązkowskim. Za swoją działalność niepodległościową nieustannie nękany i szykanowany. Zginął zamordowany przez nieznanych oprawców w swojej plebanii na Powązkach w nocy z 19 na 20 stycznia 1989 r.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 01 kwietnia 2010, godzina 10:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 290
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji