projekty uchwał
Sesja XXXIV - 30-04-2013

 


OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 30 kwietnia 2013 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miasta Płocka.

 

Do pobrania: projekty uchwał

 

Porządek obrad
1/Otwarcie obrad XXXIV Sesji Rady Miasta Płocka.
2/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/Zagospodarowanie nabrzeża wiślanego i płockiej Skarpy.
4/Współpraca z przedsiębiorcami i rozwój przedsiębiorczości – analiza działań i wydatków w 2013 roku.
5/Informacja z realizacji Programu na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Asystent osoby niepełnosprawnej” w roku 2012.
6/Informacja nt. „Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Miasta Płocka”, za 2012 rok.
7/Informacja nt. efektów finansowych i inwestycyjnych Spółki „Inwestycje Miejskie” za lata 2011 – 2012.
8/Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 26.03.2013 roku.
9/Podjęcie uchwał w sprawach:


Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków


1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2013 – 2050,
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013,
3. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu „Nowy zawód - Nowa praca” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałanie 9.6.1  „Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych”,
4. wyrażenia zgody na zawarcie z Wojewodą Mazowieckim porozumień w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie – Miasto Płock na realizację zadań „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w 2013 roku,
5. utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski nr 2 w Płocku i nadania jej    statutu,
6. zmiany siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Płocku, al. Antoniego Roguckiego 1,
7. zmiany Uchwały Nr 683/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie ustalenia  planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia  ich obwodów,
8. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy – Miasto Płock na rok 2013,
9. wyrażenia zgody na sprzedaż z udzieleniem 99% bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock oznaczonej jako dz. nr 262/3 o pow. 653 m² położonej w Płocku przy ul. Nowy Rynek,
10. wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem 99% bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock oznaczonej nr 27/3 o pow. 8147 m² położonej w Płocku przy ul. Bielskiej, 
11. przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
12. zmiany dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2007–2013”,
13. przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2012 rok”,
14. przyjęcia Strategii Promocji Płocka do 2016 r., 
15. skargi Państwa Katarzyny i Marka Paczkowskich z dnia 19 grudnia 2012 r.,
16. zmiany Statutu Miasta Płocka.  


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał


10/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
12/ Interpelacje i zapytania radnych.
13/ Odpowiedzi na interpelacje.
14/ Sprawy różne.
15/ Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miasta Płocka.
                    
                     Przewodniczący
                              Rady Miasta Płocka
                                        /-/Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (wtorek, 23 kwietnia 2013, godzina 09:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 812
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji