Uchwała Nr 698/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 378/XXXI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie udzielenia poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. na realizację zadania pn.”Osiedle mieszkaniowe – dwa budynki mieszkalne w Płocku przy ulicy Kochanowskiego 13”

Uchwała Nr 698/XL/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 maja 2005 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 378/XXXI/04  Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie udzielenia poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. na realizację zadania pn.”Osiedle mieszkaniowe – dwa budynki mieszkalne w Płocku przy ulicy Kochanowskiego 13”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz.1203), art. 52  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15. z 2003 roku, poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz.594, Dz. U. Nr 96, poz.874, Dz. U. Nr 166, poz.1611, Dz. U. 189, poz.1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121 poz.1264, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Dz. U. Nr  210, poz. 2135, Dz. U. Nr 273, poz. 2703) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 378/XXXI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie udzielenia poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. na realizację zadania pn.”Osiedle mieszkaniowe – dwa budynki mieszkalne w Płocku przy ulicy Kochanowskiego 13” dokonać następujących zmian:

dodaje się §  3 a w brzmieniu:
„§ 3 a Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na mocy bankowego tytułu egzekucyjnego w przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy poręczenia”.

§ 2

Pozostałe zapisy Uchwały Nr 378/XXX/04 z dnia 24 lutego 2004 roku nie ulegają  zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

U Z A S A D N I E N I E

Uchwałą Nr 378/XXXI/04 z dnia 24 lutego 2004 roku Rada Miasta Płocka udzieliła poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. na realizację zadania pn.”Osiedle mieszkaniowe – dwa budynki mieszkalne w Płocku przy ulicy Kochanowskiego 13”.
Zgodnie z wymogami Banku Gospodarstwa Krajowego dla podpisania umowy poręczenia niezbędne jest złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na mocy bankowego tytułu egzekucyjnego.W związku z powyższym proponuje się dokonać zmiany ww. Uchwały.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 01 czerwca 2005, godzina 16:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 989
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji