UCHWAŁA NR 195/XIII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie: uchylenia załącznika Nr 1 do uchwały Nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 r.


UCHWAŁA NR 195/XIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie: uchylenia załącznika Nr 1 do uchwały Nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego na terenie Miasta Płocka zmienionej uchwałą Nr 510/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego na terenie Miasta Płocka, zmienionej uchwałą Nr 129/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011r. i wprowadzenia załącznika o nowej treści.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, ze zmianą: Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2003 Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Dz. U. z 2007 r.  Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 i Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz.U. z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 ) oraz art. 40 ust. 3, 4, 5, 6, 8, 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( j.t. Dz.U.z 2007r. Nr19, poz.115, ze zmianą: Dz.U. z 2007r. Nr 23, poz.136 i Nr 192, poz.1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227 poz. 1505 z 2009r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101 , Nr 86, poz. 720 i Nr 168 poz. 1323, z 2010r. Dz.U. z 2010r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018 Nr 225 poz. 1466, Dz.U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1
Uchyla się załącznik Nr 1 do uchwały Nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego na terenie miasta Płocka zmienionym uchwałą Nr 510/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku i uchwałą Nr 129/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011r. i wprowadza się załącznik o nowej treści.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 § 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

§ 4
Uchwała podlega także ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka oraz doręczeniu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku.


 Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

 Elżbieta Gapińska

Uzasadnienie

 Ze względu na szeroki zakres zmian załącznika Nr 1 do uchwały Nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 r.  w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego  na terenie Miasta Płocka zmienionej uchwałą Nr 510/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego  na terenie Miasta Płocka, zmienionej uchwałą Nr 129/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011r., należało w jego miejsce wprowadzić załącznik o nowym brzmieniu.

 W l.p. 1 tabeli wprowadzono prowadzenie robót związanych z usunięciem awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wprowadzając dla wszystkich kategorii dróg jednakowe stawki, tj. za roboty w jezdni 8,0 zł i w pozostałych elementach pasa drogowego 4,0 zł, przy maksymalnej, wynikającej z ustawy o drogach publicznych 10,0 zł. Konieczność wprowadzenia oddzielnych stawek za awarie wynika z faktu wykorzystywania przez właścicieli sieci sytuacji i prowadzenia robót utrzymaniowych na sieciach pod nazwą awaria, przy których jest uproszczony tryb postępowania. Przy awarii, po jej zlokalizowaniu, prowadzący roboty zawiadamia o tym zarządcę drogi i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego i prowadzi te roboty. Przy zajęciu pasa drogowego w normalnym trybie wymagane jest zezwolenie zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku należy załączyć:
szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, który powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego
ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu
oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej
zarządca drogi może zażądać dodatkowo:
      ─ projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym
      ─ harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowy, zwłaszcza w     przypadku etapowego prowadzenia robót

 W l.p. 2 tabeli zróżnicowano opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń tzw. obcych dla drogi. Do tej pory była stawka 50 zł za 1 m2 za rok. Obecnie dla urządzeń umieszczonych pod jezdnią wprowadza się 80 zł, w pozostałych elementach pasa drogowego pozostaje 50 zł, a na obiektach mostowych wprowadza się 150 zł, przy maksymalnej wynikającej z ustawy 200 zł. Takie zasady wynikają z faktu, iż w razie  uszkodzenia urządzenia lub nieszczelności największe straty ponoszone są w jezdni ( w tym straty społeczne związane m.in. z objazdami).

 W l.p. 3 tabeli wprowadza się „reklamy na markizach i parasolach” ze stawką opłat 0,5 zł. za 1 m2 za dzień, dla każdej kategorii drogi oraz „reklamy na przenośnych tablicach reklamowych, znajdujących się na chodnikach” ze stawką 5 zł. Wprowadzenie tej kategorii opłat wynika z doświadczenia zarządu drogi. W przypadku reklam na markizach i parasolach opłaty dotyczą głównie ogródków gastronomicznych, za które pobierane są opłaty za zajęcie pasa drogowego. Pozostawienie opłat za tego typu reklamy na zasadach obowiązujących do tej pory zwiększyłoby znacznie obciążenie zajmujących pas drogowy. Dla reklam przenośnych proponuje się stawkę 5 zł. Do tej pory zarząd drogi nie zezwalał na ustawianie takich reklam, które ze względu na brak połączenia z gruntem mogły stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. W związku z zapotrzebowaniem społecznym zostanie dopuszczone ich ustawienie przy zwiększonej stawce opłat. Wprowadzono również pojęcie reklam nadmuchiwanych, o które występuje niewiele osób. Dla tej grupy reklam, jako najbardziej niebezpiecznych wprowadza się stawkę maksymalną 10 zł. W przypadku obiektu budowlanego umieszczanego w pasie drogowym dróg gminnych i wewnętrznych zmieniono stawkę z 0,025 zł na 0,1 zł ze względu na odbieganie od stawek przy pozostałych kategoriach dróg jako rażąco niską.

W l.p. 4 tabeli wprowadza się „miejsca postojowe dla pozostałych (koperty)” ze stawką 3,0 zł za 1 m2 za dzień, dla wszystkich kategorii dróg. Powyższe wynika z zapotrzebowania społecznego. Wysoka stawka wynika z ograniczonej ilości miejsc w pasie drogowym.

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (piątek, 02 września 2011, godzina 11:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 770
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji