Uchwała Nr 770/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w Płocku przy ul. Chopina oznaczonych nr ewid. działek 339/2 i 633/1 o łącznej pow. 4789 mkw.

UCHWAŁA NR   770/LIII/10             
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w Płocku przy ul. Chopina oznaczonych nr ewid. działek 339/2 i 633/1 o łącznej  pow. 4789 m².

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.    z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U.  z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r.  Nr 17 poz. 128,          Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, Dz. U.  z  2007 r.  Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218,    Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Dz. U. z 2010 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782,  Dz. U. z 2005 r.        Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, Dz. U. z 2006 r. Nr 6 poz. 70, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412, Dz. U. z 2009 r.  Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335 i  340, Nr 95 poz. 817 Nr 161 poz. 1279  i 1281, Nr 206 poz. 1590, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 47 poz. 278) – Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje: 
§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w Płocku, wg ewidencji gruntów będących własnością Gminy Płock, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 339/2 o pow. 1345 m² KW PL1P/00033094/0 i  dz. nr 633/1 o pow. 3444 m² KW PL1P/00069375/5 (łączna pow. 4789 m²). Przedmiotem zbycia będą łącznie obie nieruchomości.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący  
 Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga   

 


UZASADNIENIE

Nieruchomości niezabudowane opisane w § 1 niniejszej Uchwały według ewidencji gruntów stanowią własność Gminy Płock.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiedzy torami stacji kolejowej, ul. Otolińską i ul. Chopina  zatwierdzonego Uchwałą Nr 166/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 209 z dnia 03 sierpnia 2003 r., poz. 5330) działki o nr ewid. 339/2 i 633/1 znajdują się na terenach – 1U.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala się:
przeznaczenie podstawowe: usługi o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki, z preferencją handlu,
przeznaczenie dopuszczalne: mieszkalnictwo zbiorowe (hotele), parkingi, garaże wbudowane, garaże wielopoziomowe, urządzenia elektroenergetyczne.

Mając na uwadze fakt, iż wartość przedmiotowej nieruchomości przekracza 1.000,000,00 złotych, nie ma zastosowania § 4 uchwały Rady Miasta Płocka  nr 52/V/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalania zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat, konieczne zatem jest podjęcie przez Radę Miasta Płocka uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż w/w nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 02 lipca 2010, godzina 09:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 041
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji