UCHWAŁA NR 321/XXII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 18 marca 2008 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płock do Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsze Chopina.

UCHWAŁA NR 321/XXII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płock do Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsze Chopina.

Na podstawie art.18 ust.1 i ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 986 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w związku z art.4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz.689 ze zm., Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 273, Dz. U. z 2001 r. Nr 22, poz. 249, Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832) 
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje;


§ 1
Wyraża się zgodę na przystąpienie Miasta Płock na prawach członka założyciela do Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsze Chopina z siedzibą w Sochaczewie.


§ 2
 
Projekt statutu Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsze Chopina stanowi załącznik do uchwały.

§ 3
Koszty związane z udziałem Miasta Płock w stowarzyszeniu pokrywane będą z Budżetu Miasta Płocka.

§ 4
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Rok 2010 ogłoszony Światowym Rokiem Chopinowskim, to ważny czas dla Polski, a przede wszystkim dla naszego regionu. Sława wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina i jego twórczość zjednuje sympatię i zainteresowanie melomanów z całej Europy i reszty świata. Dzieła narodowego kompozytora przemawiając uniwersalnym językiem integrują narody wielu kultur.

Turystyka związana z dziedzictwem F. Chopina jest ważną sprawą dla wszystkich sektorów polskiej gospodarki, a szczególnie dla sektora związanego z branżą turystyczną oraz promocją Polski poza granicami kraju.

Taki cel przyświeca twórcom Lokalnej Organizacji Turystycznej - LOT Mazowsze Chopina, którego zadaniem będzie stworzenie profesjonalnego produktu turystycznego. LOT Mazowsze Chopina chce zaproponować turyście bogatą ofertę kulturalno-turystyczną nie tylko w miejscach, w których Fryderyk Chopin tworzył czy przebywał, ale również zwrócenie uwagi na otaczające te miejsca miasta, gdzie znajdują się najstarsze zabytki kultury polskiej. Dla miasta Płocka jest to szansa zaistnienia na mapie kulturalnej tego projektu jako centrum historii i dziedzictwa.
Przybywający turyści, zainteresowani życiem i twórczością Fryderyka Chopina będą mogli zapoznać się z perełkami polskiej kultury, a miasto Płock wpisane w szlak Chopina na Mazowszu będzie mogło promować swoje najcenniejsze miejsca i zabytki, którymi również  w 1827 roku zachwycił się Fryderyk Chopin. Wtedy to przejeżdżał on przez Płock w drodze do Gdańska, o czym pisał w swoich pamiętnikach. Płock był pierwszym miastem, które Fryderyk Chopin zwiedzał podczas wycieczki do Gdańska. Choć miejscowość nie leżała dokładnie na trasie wyprawy, Chopin odwiedził ją ze względu na interesujące zabytki.

Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsze Chopina działać będzie na prawach stowarzyszenia. Terenem działalności tej organizacji będzie Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem Zachodniego Mazowsza. Siedziba stowarzyszenia znajdować się będzie w mieście Sochaczew.
Celem działalności LOT Mazowsze Chopina będzie wspieranie rozwoju turystyki w regionie, oraz kreowanie jego pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku. Poprzez stowarzyszenie następować będzie również integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Zachodniego Mazowsza.
Zadaniem stowarzyszenia będzie inicjowanie, opiniowanie oraz wspomaganie rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, stwarzanie działań społecznych i gospodarczych na rzecz wzrostu znaczenia turystyki. Planowane jest również prowadzenie działań mających na celu doskonalenie kadr w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć turystycznych, w tym szkolenia przewodników i pilotów.

W ramach swojej działalności LOT Mazowsze Chopina będzie odpowiadać za stworzenie profesjonalnego systemu informacji turystycznej Zachodniego Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem pobytu Fryderyka Chopina na tym terenie. Stowarzyszenie to prowadzić będzie kampanie promocyjne w zakresie turystyki, organizować imprezy, uroczystości oraz wszelkie działania w zakresie marketingu i promocji, organizować  ekspozycje na targach krajowych i zagranicznych oraz współpracować z mediami. Ważnym zadaniem będzie również organizowanie objazdów studyjnych po Zachodnim Mazowszu.

Przystąpienie do LOT Mazowsze Chopina umożliwi zaistnienie szlaku turystycznego dla miłośników twórczości F. Chopina w naszym mieście. Udział w stowarzyszeniu przyczyni się do jeszcze większej promocji walorów turystycznych Płocka.
Członkostwo w tym stowarzyszeniu przyniesie ze sobą dalszą promocję walorów turystycznych Płocka w Polsce jak i poza jej granicami.
W ramach utworzonej sieci miast związanych z F. Chopinem stworzone będą  instrumenty marketingowe i promocyjne takie jak ulotki, przewodniki jak również np. cykliczne  koncerty chopinowskie (również  w naszym mieście).
LOT Mazowsze Chopina jako stowarzyszenie będzie miało także prawo ubiegać się o  środki unijne w ramach programów rozpisanych na następne lata. Zamierza również pozyskiwać środki od sponsorów na działalność stowarzyszenia.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 20 marca 2008, godzina 14:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 076
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji