UCHWAŁA Nr 348/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Chorągwią Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA Nr 348/XXIV/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2008 roku

w sprawie:  wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Chorągwią Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62  poz. 558,   Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162  poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), oraz art. 131 w związku z art. 176 oraz art. 184, ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami: Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88 poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) a także art. 11 i art. 16 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami: Dz. U.z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,  poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1 Wyraża zgodę na zawarcie przez Miasto Płock umowy wieloletniej z Chorągwią Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta Płocka w latach 2008-2010 w zakresie ochrony i promocji zdrowia ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1722/2008 z dnia 18 marca 2008r.
2 Umowa wieloletnia, o której mowa w ust. 1 zostanie zawarta z Chorągwią Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego na realizację zadania publicznego pod nazwą: “Organizacja i prowadzenie Klubu Profilaktyki Środowiskowej PRZYJACIELE”.  
3 3.    Zaangażowanie środków na cel, o którym mowa w ust. 1 przedstawia się następująco:
4 dotacja w 2008 roku  60.000,00 zł
5 dotacja w 2009 roku  93.000,00 zł
6 dotacja w 2010 roku  96.000,00 zł
7 Razem                   249.000,00 zł.

§ 2

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2008r., Budżet Miasta Płocka na 2009r., Budżet Miasta Płocka na 2010r., dział 851- ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi,                   § 2820.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 maja 2008r.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 1722/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2008r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta Płocka w latach 2008-2010 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Konkurs uwzględnia Zadanie 1 pod nazwą: „Organizacja i prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i/lub grup socjoterapeutycznych dla dzieci i/lub młodzieży na terenie osiedli: Kolegialna, Wyszogrodzka, Podolszyce Południe, Podolszyce Północ”. Na realizację tego zadania  wpłynęła jedna oferta złożona przez Chorągiew Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego: „Organizacja i prowadzenie Klubu Profilaktyki Środowiskowej „Przyjaciele”. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa pozytywnie oceniła złożoną ofertę oraz zaproponowała dotacje na prowadzenie Klubu w latach 2008-2010.
W związku z faktem, że wymienione przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie przekraczającym dany rok budżetowy, zachodzi potrzeba wyrażenia zgody przez Radę Miasta Płocka na zawarcie umowy wieloletniej.
Z uwagi na potrzebę zachowania ciągłości działań oraz długofalowy charakter tego przedsięwzięcia, zawarcie umowy trzyletniej da możliwość prawidłowego funkcjonowania tej placówki.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 29 maja 2008, godzina 13:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 253
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 29 maja 2008, godzina 13:42
  • Historia aktualizacji

  • 29 maja 2008, godzina 13:42 Aktualizacja danych