UCHWAŁA NR 617/XXXVI/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego.

UCHWAŁA NR 617/XXXVI/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 15 ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz.1173 i poz. 1529) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale nr 401/XXV/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r. poz. 5491) wprowadza się następujące zmiany w załączniku pod nazwą „Przepisy porządkowe dla gminnego transportu zbiorowego określające warunki przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę - Miasto Płock”:
1) w „Definicjach”  pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) przystanek „na żądanie” (skróty NŻ, N.Ż., N/Ż) – przystanek, na którym autobus zatrzymuje się wyłącznie wtedy, gdy potrzeba wsiadania lub wysiadania jest sygnalizowana przez pasażera. Pasażer sygnalizuje, że chce wsiąść do pojazdu poprzez oczekiwanie w widocznym dla kierującego miejscu, natomiast gdy chce wysiąść powinien odpowiednio wcześnie, tj. w czasie umożliwiającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku, zająć miejsce przy drzwiach i nacisnąć odpowiedni przycisk w pojeździe;”;
2) w §4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sprzedaż biletów przez kierującego pojazdem stanowi uzupełniającą formę dystrybucji biletów tylko w razie awarii automatu biletowego (biletomatu) i może odbywać się wyłącznie podczas postoju pojazdu na przystanku za odliczoną kwotę.”;
3) w §4 ust. 3 skreśla się;
4) w §4 ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) rozpoczynający podróż z zamiarem zakupu biletu w pojeździe po wejściu do pojazdu obowiązany jest nabyć bilet w biletomacie lub w przypadku jego awarii u prowadzącego pojazd i dokonać jego skasowania. Bilet zakupiony w biletomacie nie wymaga skasowania.”. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2013 roku.
                                                                                       Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 26 czerwca 2013, godzina 10:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 577
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji