UCHWAŁA NR 278/XVIII/2011 z dnia 29 grudnia 2011
Uchwała Budżetowa Miasta Płocka

Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2012
Nr 278/XVIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1 - 3, art. 236 ust. 1 - 4, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429), art. 121 ust. 7 i 10 w zw. z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) oraz art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 738.038.683,52 zł,  w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 639.249.631,48 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie: 98.789.052,04 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 744.057.803,52 zł, w tym:
1)wydatki bieżące w kwocie 609.028.886,34 zł;
2)wydatki majątkowe w kwocie 135.028.917,18 zł
       - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1.Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.019.120,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie  6.019.120,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 33.980.880,00 zł (z kredytów) przeznacza się na rozchody w wysokości 33.980.880,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 29.770.000,00 zł, pożyczek w wysokości 210.880,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 4.000.000,00 zł).
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 40.000.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 33.980.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 40.000.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie  6.019.120,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 33.980.880,00 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości  2.000.000,00 zł. 
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości  4.515.000,00 zł, 
    w tym na: 
1) wypłaty nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe) w wysokości 3.000.000,00 zł;
2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.515.000,00  zł.

§ 6.

1.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,  zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,  zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2.Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii,  zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 8.
Ustala się:
1) dotacje podmiotowe dla:
a) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 21.279.620,00 zł,
b) działających na terenie miasta niepublicznych oraz publicznych placówek oświatowo –  wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 20.500.000,00 zł,
c) innych podmiotów na łączną kwotę 205.500,00 zł;
2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7.330.198,18 zł;
3) pozostałe dotacje na łączną kwotę 2.008.100,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 14.237.862,11 zł.
2. Ustala się łączną kwotę poręczeń w wysokości 7.585.854,00 zł. planowanych do udzielenia w roku budżetowym.

§ 13.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:
1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 40.000.000,00 zł;
2) zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.019.120,00 zł;
3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 33.980.880,00 zł;
4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:
1) przenoszenia wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w danym dziale;
2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków majątkowych, o których mowa w załączniku Nr 12, z wyjątkiem rezygnacji z zadania i wprowadzania nowych zadań majątkowych;
4) dokonywania zmian układu budżetu zadaniowego w zakresie zadań bieżących;
5) dokonywania zmian zakresów rzeczowych zadań bieżących;
6) przekazywania kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2012 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.500.000,00 zł.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
 
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (środa, 11 stycznia 2012, godzina 10:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 976
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji