U C H W A Ł A Nr 124/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie.
U C H W A Ł A Nr 124/X/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2003 rokuw sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie.


Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz. 602; Dz. U. Nr 97 z 1997 r.; Nr 160 poz. 1086; nr 123 z 1997 r. poz. 779; nr 106 z 1998 r. poz. 668; nr 133 z 1998 r. poz. 872; nr 106 z 1999 r. poz. 1216; nr 12 z 2000 r. poz. 136; nr 43 z 2000 r. poz. 483; nr 27 z 2001 r., poz. 298; nr 53 z 2000 r. poz. 649; nr 106 z 2001 r. poz. 1149; nr 111 z 2001 r. poz. 1194; nr 123 z 2001 r. poz. 1353; nr 125 z 2001 r. poz. 1371; nr 129 z 2001 r. poz. 1444; nr 130 z 2001 r. poz. 1452; nr 25 z 2002 r. poz. 253; nr 110 z 2001 r. poz. 1189) w związku z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592; Dz. U. Nr 23 z 2002 r., poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153 poz. 1271; Dz. U. Nr 200 poz. 1688) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:


§ 1.

Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi przez jednostkę wyznaczoną przez Prezydenta Miasta Płocka:

I. Pojazdy o masie całkowitej do 2,5 tony NETTO BRUTTO
1. Ryczałt miejski – dotyczy powiatu grodzkiego 100,00 zł 122,00 zł - dodatek świąteczny i nocny (od 2200 do 600 ) 25%

II. Pojazdy o masie całkowitej do 3,5 tony
1. Ryczałt miejski – dotyczy powiatu grodzkiego 100,00 zł 122,00 zł
- dodatek świąteczny i nocny (od 2200 do 600 ) 25%

III. Pojazdy o masie całkowitej od 3,5 do 7, 5 tony
1. Ryczałt miejski – dotyczy powiatu grodzkiego 400,00 zł 488,00 zł
- dodatek świąteczny i nocny (od 2200 do 600 ) 15%

IV. Pojazdy o masie całkowitej powyżej 7, 5 tony
1. Ryczałt miejski – dotyczy powiatu grodzkiego 600,00 zł 732,00 zł
- ryczałt za prace dodatkowe 300,00 zł 366,00 zł
- dodatek świąteczny i nocny (od 2200 do 600 ) 30%

V. Pojazdy typu TIR ze składem + autobusy
1. Ryczałt miejski – dotyczy powiatu grodzkiego 700,00 zł 854,00 zł
- ryczałt za prace dodatkowe 400,00 zł 488,00 zł
- dodatek świąteczny i nocny (od 2200 do 600 ) 30%


-2-

§ 2.

Ustala się wysokość opłat za parkowanie pojazdu na parkingach strzeżonych wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Płocka:

I. Pojazdy o masie całkowitej do 3,5 tony NETTO BRUTTO
• za dobę
- pojazdy do 2,5 tony 5,00 zł 6,10 zł
- pojazdy do 3,5 tony 5,00 zł 6,10 zł

II. Pojazdy o masie całkowitej powyżej 3,5 tony
• za dobę
- pojazdy od 3,5 tony do 7,5 tony 7,00 zł 8,54 zł
- pojazdy powyżej 7,5 tony 10,00 zł 12,20 zł
- pojazdy typu TIR + autobusy 12,00 zł 14,64 zł


§ 3.

Opłaty o których mowa w § 1 i § 2 obowiązywać będą do dnia 31 grudnia 2003 roku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 21 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 394
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji