Uchwała Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie: uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2005 – 2013, kierunkowo do 2020 r.

Uchwała Nr 729/XLIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie:  uchwalenia  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  Miasta  Płocka  na lata 2005 – 2013, kierunkowo do 2020 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz.1203)- Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2005 – 2013, kierunkowo do 2020 r. w brzemieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Istnieje konieczność wprowadzenia działań rewitalizacyjnych na obszarze Miasta Płocka, szczególnie w rejonie Starego Miasta, ale także na terenach po przemysłowych, po wojskowych i w zdegradowanych dzielnicach mieszkaniowych – “blokowiskach”.
Rewitalizacja ma zapewnić kompleksową odnowę przestrzenną, gospodarczą i społeczną miasta. W tym celu został opracowany “Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka”, który wyznacza tereny (zespoły) do rewitalizacji i ustala etapy planowanych działań rewitalizacyjnych. 
Miasto Płock posiadając dokument pod nazwą “Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Płocka” może  ponadto wystąpić o przyznanie środków z Unii Europejskiej na realizację zadań między innymi w ramach priorytetu III ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego).

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 30 czerwca 2005, godzina 13:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 551
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji