Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 492/XXVI/04
AKT PRZEKSZTAŁCENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 492/XXVI/04
z dnia 25 maja 2004 roku


AKT  PRZEKSZTAŁCENIA  SZKOŁY  PUBLICZNEJ


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214,  poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162 poz.1568/, art. 12 pkt 8 lit. i) oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1592,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr  153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568/, art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1  pkt 3 lit. d) oraz art. 58 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329,  Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr  28, poz. 153,  Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122,  poz. 1320, z 2001 r.  Nr 111,  poz. 1194 i  Nr 144 poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984,  Nr 141, poz. 1185 i  Nr 200, poz. 1683  oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 128, Nr 128, poz. 1176 , Nr 137, poz. 1304  i Nr 203,  poz. 1966/ oraz art. 2 c ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz. U. Nr 12, poz. 96, z 2000 r. Nr 12, poz.136,  Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz.1312 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144,  poz. 1615 i Nr 147,  poz. 1644/ z dniem 1 września 2004

przekształca się

szkołę ponadpodstawową na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej o nazwie Liceum Ekonomiczne dla Pracujących  w Płocku -  w szkołę ponadgimnazjalną  o nazwie:


Technikum dla Dorosłych w Płocku
Al. Piłsudskiego 6.

Szkoła wchodzi w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku, Al. Piłsudskiego 6.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 01 czerwca 2004, godzina 10:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 631
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji