Uchwała Nr 459/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia protestu Henryka Korczaka do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała Nr 459/XXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 marca 2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia protestu Henryka Korczaka do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804; z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwałą nr 485/XXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Podolszyce Południe w Płocku, po rozpatrzeniu protestu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku wniesionego w dniu 03 października 2003r. przez Henryka Korczaka, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Protest dotyczący obsługi komunikacyjnej (przebiegu ulicy 44KD1/2) projektowanych działek  – odrzucić częściowo.

§ 2


W projekcie planu dokonać zmiany rozwiązań obsługi komunikacyjnej, poprzez wprowadzenie sięgaczy zakończonych placami manewrowymi, umożliwiających dojazd do projektowanych działek - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


        
UZASADNIENIE


Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 25 sierpnia do dnia 22 września 2003r.
W dniu 03.10.2003r. Pan Henryk Korczak złożył do Urzędu Miasta Płocka pismo
z uwagami do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku. W przedmiotowym piśmie wnoszący wnioskował m.in. o zmianę układu komunikacyjnego przewidzianego do obsługi projektowanych działek budowlanych zgodnie z załączoną przez siebie koncepcją.
Po analizie treści w/w pisma zostało ono uznane w części dot. w/w zagadnienia jako protest do projektu planu.
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowy protest i Zarządzeniem
Nr  1475/2004 z dnia 02 marca 2004r. postanowił o jego częściowym uwzględnieniu.
W wyniku częściowego uwzględnienia protestu, projektowaną ulicę 44KD1/2 zastąpiono sięgaczami, zakończonymi placami manewrowymi, które umożliwią dojazd do projektowanych działek.
Zaproponowana przez wnoszącego protest koncepcja układu komunikacyjnego zakładała obsługę projektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej poprzez drogę dojazdową oraz sięgacz zlokalizowany na działce o nr ew. 609, stanowiącej własność Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o.. Rozwiązanie to wymagało również przesunięcia linii rozgraniczających terenów zabudowy mieszkaniowej w kierunku rzeki Rosicy.
W wyniku częściowego uwzględnienia protestu do projektu planu wprowadzano dwa sięgacze dla obsługi terenów mieszkaniowych. Takie rozwiązanie spowoduje zmniejszenie zajętości terenu pod komunikację oraz ograniczy ruch samochodowy, gdyż sięgacze służyć będą wyłącznie do obsługi przyległych działek.
Sięgacz poprowadzony zgodnie z koncepcją wnoszącego protest tyko na działce o nr ew. 609 naruszyłby interes prawny jego właściciela. W związku z powyższym sięgacz ten zlokalizowano w części na działce 609 i w części na działce 610, która stanowi własność wnoszącego protest.  
Proponowane przez Henryka Korczaka przesunięcie linii rozgraniczających terenu zabudowy mieszkaniowej w kierunku rzeki Rosicy, a tym samym zwiększenie terenów pod zabudowę nie jest możliwe z uwagi na ich ukształtowanie i objęcie ochroną w postaci Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego Jaru rzeki Rosicy w Płocku, utworzonego Uchwałą
Nr 998/XLIX/02 Rady Miasta Płocka z dnia 29.01.2002r. 
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych
w toku badania niniejszej sprawy, należy uznać, że protest winien być odrzucony w części.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 10:25)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 043
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji