UCHWAŁA NR 500/XXXV/09 z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie zmian w podziale miasta Płocka na obwody głosowania.

UCHWAŁA NR 500/XXXV/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie zmian w podziale miasta Płocka na obwody głosowania.

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2007 r. Nr 218, poz. 1592, Nr 112, poz. 766) w związku z art. 31 ust. 1 i 3 i art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547, z 2004 r. Nr 25 poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1760, z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 34 poz. 242, Nr 146 poz. 1055, Nr 159 poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111) i art. 30 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056)  – Rada Miasta Płocka, uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się, że dotychczasowe obwody głosowania utworzone zgodnie z uchwałą Nr 809/II-A/98 Zarządu Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 1998 roku w sprawie podziału miasta Płocka na obwody głosowania (zmienioną uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 638/XXIX/00  z dnia 18 sierpnia 2000 roku, Nr 879/XLIII/01 z dnia 20 lipca 2001 roku, Nr 1109/LIV/02 z dnia 25 czerwca 2002 roku, Nr 478/XXIV/04  z dnia 20 kwietnia 2004 roku, Nr 737/XLIII/05 z dnia 28 czerwca 2005 roku, Nr 977/LVII/06 z dnia 27 czerwca 2006 roku i Nr 183/XII/07 z dnia 12 września 2007 roku), będą obwodami do głosowania w celu przeprowadzenia w 2009 roku wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 2.
Tworzy się następujące obwody odrębne:
1. obwód odrębny – Szpital Miejski im. Świętej Trójcy w Płocku,
2. obwód odrębny – Wojewódzki Szpital Zespolony im. M. Kacprzaka w Płocku,
3. obwód odrębny – Zakład Karny w Płocku.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

 Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego głosowanie w wyborach przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na podstawie przepisów  ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i  ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 Zmiany w podziale miasta na obwody głosowania dokonuje Rada Miasta Płocka w formie uchwały i dokonanie zmian musi nastąpić do dnia 23 kwietnia 2009 r., tj. najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów.  Na podstawie uchwały Rady Miasta Płocka, Prezydent Miasta Płocka jest zobowiązany w terminie do dnia 8 maja 2009 r. podać do publicznej wiadomości wyborców obwieszczenia informującego o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
 Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego na kadencję 2009 - 2014 w Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzone zostaną w dniu 7 czerwca 2009 r.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (środa, 01 kwietnia 2009, godzina 14:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 913
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji