UCHWAŁA NR 526/XXXVII/09 z dnia 26 maja 2009 roku
w sprawie: nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Płocku.

UCHWAŁA NR 526/XXXVII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 maja 2009 roku


w sprawie: nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Płocku.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 11 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, przen. Dz.U. z 2006r. Nr 143, poz. 1032 i Nr 191, poz. 1410, Dz.U. z 2008r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100), art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) –  Rada Miasta Płocka postanawia:

 

§ 1

Nadaje się Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Płocku statut o treści ustalonej w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga
 

UZASADNIENIE


W myśl ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz.89 z późniejszymi zmianami) żłobek jest zakładem opieki zdrowotnej (art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy).
Ustrój zakładu opieki zdrowotnej oraz inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania, nieuregulowane w ustawie, określa statut zakładu. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy statut zakładu opieki zdrowotnej określa w szczególności: nazwę zakładu, cele i zadania zakładu, jego siedzibę i obszar działania, rodzaj i zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakład, organy zakładu i strukturę organizacyjną, formę gospodarki finansowej.
Statut zakładowi opieki zdrowotnej nadaje podmiot, który ten zakład utworzył - nadanie statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Płocku należy więc do właściwości Rady Miasta Płocka.


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (poniedziałek, 01 czerwca 2009, godzina 11:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 402
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji