Uchwała Nr 952/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu z Oddziałem Specjalnym Nr 17 w Płocku.

Uchwała Nr 952/LVI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 maja 2006 roku
 

w sprawie: nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu z Oddziałem Specjalnym Nr 17 w Płocku.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 5 ust. 5 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz.  2104) oraz § 1 ust. 4 ramowego statutu publicznego przedszkola, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Miejskiemu Przedszkolu z Oddziałem Specjalnym Nr 17 w Płocku przy  ul. Kossobudzkiego 10 nadaje się imię Małego Księcia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

 


Uzasadnienie

Przypadający w bieżącym roku jubileusz 30 - lecia istnienia Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Specjalnym Nr 17 oraz 10 - lecia integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi postanowiono uczcić występując do Rady Miasta Płocka z wnioskiem o nadanie imienia „Małego Księcia” (uchwała Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców z dnia 05.04.2006 r.).
Nadanie przedszkolu imienia „Małego Księcia” zbiega się z 60. rocznicą ukazania się pierwszego wydania książki Antoine'a de Saint – Exupery,  przetłumaczonej na 160 języków, której nakład na całym świecie przekroczył 80 milionów egzemplarzy. Ta opowieść jest przykładem niezwykłej komunikacji wychowawczej i uświadamia nam prawdę związaną z wychowaniem człowieka. Miłość łączy się z odpowiedzialnością i poświęceniem za życie tych ludzi, z którymi związaliśmy dobrowolnie swój los.
Mały Książę to jedna z najbardziej zagadkowych i niezwykłych postaci literackich. Główny i tytułowy bohater książki - tajemniczy przybysz z planety B- 612 wyrusza w podróż w poszukiwaniu przyjaciela. Szuka także odpowiedzi na pytanie, jak powinien traktować ukochaną Różę. Mały Książę jest dzieckiem, które nieskażone wiedzą i wpływem innych poznaje Ziemię, ludzi i uczy nazywać się uczucia. Poznaje wartość przyjaźni, zaprzyjaźnia się z Pilotem i „oswaja” lisa. Odczuwa strach lecz mimo to jest odważny. Przeżywa radość i smutek. Potrafi odróżniać dobro od zła. Kocha i umie się poświęcać, dba o swój dom i Różę.  Dopiero na Ziemi poznając wiele innych róż zrozumie, że Róża, którą kocha jest dla niego jedyna.
Antoine de Saint – Exupery obdarzył Małego Księcia takimi przymiotami jak: mądrość, dojrzałość, odpowiedzialność, delikatność, wrażliwość, szczerość, otwartość, cierpliwość, wyrozumiałość. Wychowawcy przedszkola pragną, aby poprzez tę postać, która jest bardzo bliska dzieciom, uczyć je od najmłodszych lat rozumienia tego, że ”dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidzialne dla oczu.”
To ponadczasowe przesłanie jest istotne w procesie wychowania dziecka zarówno w adomu, jak i w placówce oświatowej. Głęboki sens i wartość miłości, przyjaźni oraz poświęcenia odkrywają dzieci właśnie w tym przedszkolu, które jako pierwsze w Płocku rozpoczęło 10 lat temu edukację dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w systemie częściowej integracji.
Mały Książę to postać, od której także my dorośli możemy się wiele nauczyć.  Przypomina, że świat często z naszej winy jest zły i zakłamany. Jednocześnie ożywia nasze marzenia i ideały, może pomóc każdemu z nas ocalić w sobie dziecko, którym kiedyś byliśmy: dobre, wrażliwe, otwarte na ludzi i świat. Niezależnie do tego czy mamy lat kilka, kilkanaście, czy kilkadziesiąt Mały Książę ukazuje nam ponadczasowe prawdy o tajemnicy człowieka i o tym, co w życiu  jest najważniejsze. Mały Książę to idealny bohater. Uosabia to, co w człowieku jest najpiękniejsze i najwartościowsze.  
Niniejsza uchwała jest realizacją ustawowego wymogu nałożonego na organ prowadzący przedszkole.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 02 czerwca 2006, godzina 10:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 967
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji