UCHWAŁA Nr 344/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku
w sprawie: wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach w Płocku przy ul. Nowy Rynek 18.

UCHWAŁA Nr 344/XXIV/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2008 roku

w sprawie: wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach w  Płocku przy ul. Nowy Rynek 18.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172    poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) oraz art. 32 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych  ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27; z 2003 r. Nr 84 poz. 774; z 2004 r. Nr 273 poz. 2703; z 2005 r.  Nr 132 poz. 1111, Nr 178 poz. 1479; z 2007 r. Nr 50 poz. 331, Dz. U. Nr. 192 poz. 1380) Rada Miasta Płocka uchwala,  co następuje:
  
§ 1
Zaopiniować negatywnie lokalizację salonu gier na automatach w Płocku przy ul. Nowy Rynek 18.

§ 2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący

Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

W dniu 04 marca 2008 roku do Urzędu Miasta Płocka wpłynął wniosek z dnia
29 lutego 2008 roku Casino Gold Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II- go 15, o wydanie opinii o lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Nowy Rynek 18 w  Płocku. Casino Gold złożyło powtórnie wniosek o rozpatrzenie w/ w lokalizacji. Poprzedni wniosek uzyskał negatywną opinię Rady Miasta Płocka ( uchwała Nr 298/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku).    

W trakcie prowadzonego postępowania Wydział Rozwoju Miasta podobnie jak poprzednio zwrócił się  z zapytaniami w zakresie oceny skutków jakie może wywołać wskazana lokalizacja salonu gier. Ponadto w  dniu 10.04.2008 roku Casino Gold Sp. z o. o. przekazało aneks nr 1 z dnia 09.04.2008 roku do umowy przedwstępnej  na lokal w  Płocku przy ul. Nowy Rynek 18. Zmiany dotyczyły powierzchni lokalu tj. ograniczenia jej do powierzchni 70 m² na parterze. Informację na ten temat przekazano instytucjom i służbom, do których zwrócono się w sprawie ocen lokalizacji. Uzyskano następujące odpowiedzi:
1. Straż Miejska w Płocku - przekazano informację, że podtrzymuje swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie wyrażone przy ocenie wcześniej złożonego wniosku na w/ w lokalizację tj. przeprowadzono stosowne czynności w wyniku których ustalono iż w chwili obecnej trudno sporządzić ocenę  wpływu ww. działalności na poziom bezpieczeństwa i porządek publiczny, ale niewątpliwym zagrożeniem może być bezpośrednie sąsiedztwo lokalu z mieszkaniami lokatorów (szczególnie przy działalności w godzinach wieczornych i nocnych), umiejscowienie go bezpośrednio przy targowisku oraz ewentualna działalność gastronomiczna np. sprzedaż i podawanie alkoholu. Ponadto zwrócono uwagę, na mogące wystąpić w tym rejonie utrudnienia w ruchu drogowym wynikające z przyszłego parkowania pojazdów przez klientów salonu gier;       
2. Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – w odpowiedzi, uzyskano informację, że przeprowadzono czynności kontrolno - rozpoznawcze w obiekcie, podczas których stwierdzono usterki w stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego kontrolowanych pomieszczeń głównie w zakresie schodów na klatce schodowej będących drogą ewakuacyjną z pomieszczeń na piętrze i drzwi prowadzących na poddasze nie posiadających odpowiedniej klasy odporności ogniowej. W trakcie kontroli nie stwierdzono zmiany warunków technicznych stwierdzonych w protokole z czynności kontrolno – rozpoznawczych z stycznia 2008 roku. Początkowo biorąc pod uwagę nie spełnienie           w obiekcie wymogów ochrony przeciwpożarowej zaopiniowano negatywnie lokalizację salonu gier na automatach w budynku przy Nowy Rynek 18. Po otrzymaniu informacji o aneksie do umowy przedwstępnej na lokal wykazano, podobnie jak poprzednio usterki w stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego, ale biorąc pod uwagę spełnienie w obiekcie wymogów ochrony przeciwpożarowej tylko dla jednej kondygnacji – parterze o powierzchni 70 m² zaopiniowano pozytywnie lokalizację salonu gier na automatach w  budynku przy ul. Nowy Rynek 18 tylko w  części parterowej;
3. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w  Płocku – w odpowiedzi, przekazano informację, że podtrzymuje swoją opinię w sprawie oceny poprzedniego wniosku dotyczącego w/ w lokalizacji tj.      w przypadku pozytywnej opinii o lokalizacji salonu Inwestor zobowiązany jest do przystosowania obiektu do tego typu działalności poprzez ocenę techniczną, projekt budowlany oraz technologiczny -              w przypadku działalności gastronomicznej;
4. Przewodniczącego Zarządu Osiedla „Kolegialna” – w odpowiedzi, została przekazana Uchwała        Nr 21/ 08 Zarządu Osiedla „Kolegialna” z 8 kwietnia 2008 roku, w której Zarząd Osiedla opiniuje pozytywnie wniosek o wydanie opinii lokalizacyjnej dotyczącej salonu gier na automatach w budynku    w  Płocku przy ul. Nowy Rynek 18;
5. Oddziału Ochrony Środowiska – w odpowiedzi, uzyskano informację, że na tym etapie nie jest możliwe dokonanie oceny skutków dla stanu akustycznego środowiska jakie spowodowałaby lokalizacja salonu gier. Niezbędne w tym celu są obliczenia emisji hałasu, które powinien wykonać zainteresowany, jak również zabezpieczenia akustyczne w budynku. Zastosowanie właściwych rozwiązań powinno być poparte pomiarami hałasu przeprowadzonymi przy budynkach mieszkalnych;
6. Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Płocka - w odpowiedzi uzyskano informacje, że dla terenu gdzie została wskazana lokalizacja salonu gier brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaś zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Płocka jest to obszar adaptacji i intensyfikacji zabudowy śródmiejskiej o funkcji centrum miasta, które powinno być kształtowane w sposób śródmiejski, łącząc funkcje usług z administracją i mieszkalnictwem.
7. Kierownika Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych - w  odpowiedzi  przekazano informację, że brak jest podstaw do ponownego skierowania przedmiotowej sprawy do rozpatrzenia przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. W dniu 22 stycznia 2008 roku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, na którym negatywnie zaopiniowano wniosek w sprawie prowadzenia przez Casino Gold Sp. z o. o. salonu gier na automatach w budynku przy Nowy Rynek 18 w  Płocku. Złożony wniosek z dnia 29 lutego 2008 roku jest tożsamy z wnioskiem z 14 grudnia 2007 roku, nie zawiera żadnych rozwiązań które wpływałyby na poprawę bezpieczeństwa w  tym miejscu. W sytuacji gdy Spółka wskaże konkretne rozwiązania, które będą skutkowały poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie zlokalizowania salonu gier, sprawa zostanie ponownie rozpatrzona przez Komisję Bezpieczeństwa  i Porządku.        
8. Komenda Miejska Policji w  Płocku w odpowiedzi wskazała na zagrożenia wynikające z lokalizacji salonu gier na automatach w budynku przy ul. Nowy Rynek 18: największym prawdopodobieństwem wystąpienia w rejonie proponowanej lokalizacji jest niestosowanie się osób odwiedzających salon do znaku zakazu zatrzymywania się przy ul. Nowy Rynek – bezpośrednio  przy lokalizacji w małym podwórku, gdzie jest bardzo ograniczona liczba miejsc parkingowych, zakłóceń spokoju – szczególnie w porze wieczorno – nocnej – mieszkańcom okolicznych domów wielorodzinnych których okna wychodzą na wprost budynku, gdzie miałby powstać salon. Proponowana lokalizacja – zaplecze ciągu mieszkalno – usługowo – handlowego znajduje się w miejscu, w którym w godzinach wieczorno – nocnych mogą zaistnieć sytuacje kryminogenne sprzyjające rozbojom na osobach udających się,  lub powracających z salonu gier.      

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w  toku badania niniejszej sprawy, wobec zagrożeń wykazanych przez Straż Miejską w Płocku i Komendę Miejską Policji w Płocku, negatywną opinię Komisji Bezpieczeństwa i Porządku stwierdzono podobnie jak przy rozpatrywaniu poprzedniego wniosku przeciwwskazania  do prowadzenia salonu gier na automatach    w  Płocku przy ul. Nowy Rynek 18.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 29 maja 2008, godzina 13:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 159
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji