UCHWAŁA Nr 399/XXVIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2008 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA Nr 399/XXVIII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 października 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Dz. U. 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 12 pkt 9 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 214, poz. 1806,  Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy oraz zaangażowanie na ten cel środków w określonej wysokości, przez:
1. Gminę - Miasto Płock – Szkołę Podstawową nr 5:
1) w zakresie usług  wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych:
a) w 2009 roku – 3.500,00 (trzy tysiące pięćset) złotych,
b) w 2010 roku – 3.750,00 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych,
c) w 2011 roku – 4.000,00 (cztery tysiące) złotych,
2)  w zakresie usług wywozu odpadów kuchennych ulegających biodegradacji:
a) w 2009 roku – 2.200,00  (dwa tysiące dwieście) złotych,
b) w 2010 roku – 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych,
c) w 2011 roku – 2.800,00 (dwa tysiące osiemset) złotych,
3) w zakresie usług telefonii komórkowej:
a)  w 2009 roku - 1.800,00 (tysiąc osiemset) złotych,
b)  w 2010 roku - 1.800,00 (tysiąc osiemset) złotych,
c)  w 2011 roku - 150,00 (sto pięćdziesiąt) złotych,
4) w zakresie usług dostawy oleju opałowego:
a)  w 2009 roku - 175.000,00 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
b)  w 2010 roku - 180.000,00 (sto osiemdziesiąt tysięcy) złotych;
2. Gminę - Miasto Płock – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w zakresie usług telewizji cyfrowej:
a) w 2008 roku – 400,00 (czterysta) złotych,
b) w 2009 roku – 1.000,00 (tysiąc) złotych,
c) w 2010 roku – 1.000,00 (tysiąc) złotych,
d) w 2011 roku – 1.000,00 (tysiąc) złotych.

3. Gminę- Miasto Płock – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku:
1) w zakresie usług opiekuńczych:
a)w 2009 roku – 2.453.280,00 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt) złotych,
b)w 2010 roku – 2.575.920,00 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) złotych,
c)w 2011 roku – 2.704.680,00 (dwa miliony siedemset cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt) złotych,
2) w zakresie zapewnienia schronienia w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn i w Noclegowni dla kobiet:
 a)  w 2009 roku – 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
 b) w 2010 roku – 257.500,00 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych,
c) w 2011 roku – 265.225,00 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) złotych,
3) w zakresie zapewnienia schronienia w Hostelu dla bezdomnych mężczyzn:
a) w 2009 roku – 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych,
b) w 2010 roku – 25.750,00 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych,
c) w 2011 roku – 26.522,00 (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) złote,
4) w zakresie zapewnienia jednego gorącego posiłku:
a)  w 2009 roku – 380.000,00 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych,
b)  w 2010 roku – 399.000,00 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych,
c) w 2011 roku – 418.950,00 (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych..

§ 2
Źródło finansowania: Plany finansowe Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1, określone w Budżecie Miasta Płocka na lata 2008, 2009, 2010 i 2011, a także Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku na realizację wydatków sklasyfikowanych w rozdziałach 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 85295 – Pozostała działalność (Hostel dla bezdomnych mężczyzn i Dożywianie podopiecznych), określone w Budżecie Miasta Płocka na lata 2009, 2010 i 2011.”

§ 3
Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

 


UZASADNIENIE

W związku z koniecznością zawarcia przez Gminę - Miasto Płock umów, których przedmiotem są usługi dotyczące telefonii komórkowej, wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych, wywozu odpadów kuchennych ulegających biodegradacji oraz ochrony obiektu, na okres przekraczający rok budżetowy, niezbędne jest podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ww. umów, określającej wysokość środków zaangażowanych w poszczególnych latach. Wartość planowanego zaangażowania środków budżetowych, wynosi 380.900,00 zł. (w roku 2008 – 400,00 zł., w roku 2009 – 183.500,00 zł., w roku 2010 – 189.050,00., w roku 2011 - 7.950,00 zł.). Źródłem dochodów, z których zostaną pokryte powyższe zobowiązania są wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
W projekcie uchwały proponuje się także wyrażenie zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy, których przedmiotem są usługi opiekuńcze, zapewnienie schronienia w schronisku dla bezdomnych mężczyzn i w Noclegowni dla kobiet oraz w Hostelu dla bezdomnych mężczyzn, a także zapewnienie jednego gorącego posiłku dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. Wartość planowanego zaangażowania środków budżetowych na realizację zadań wynikających z przedmiotowych umów wynosi 9.781.827,00 zł (w roku 2009 -  3.108.280,00 zł., w roku 2010 – 3.258.170,00 zł., w roku 2011 –3.415.377,00 zł.). Źródłem dochodów, z których zostaną pokryte powyższe zobowiązania są wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (czwartek, 30 października 2008, godzina 07:21)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 089
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji