U C H W A Ł A Nr 130/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku
w sprawie ustalenia uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku
U C H W A Ł A Nr 130/X/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2003 roku


w sprawie ustalenia uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
środkami komunikacji miejskiej w Płocku


Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 11, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806), art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 10, poz. 668, Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz.U. z 2001 r. Nr 97,poz. 1050) - Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1
Osobami uprawnionymi do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami masowej komunikacji miejskiej w Płocku przysługujących po okazaniu stosownych dokumentów są:
1. Niewidomi i osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz ich przewodnicy i opiekunowie towarzyszący w podróży,
2. Dzieci w wieku do 4 lat;
3. Dzieci niepełnosprawne do dnia ukończenia 18 roku życia oraz ich opiekunowie;
4. Uczniowie szkół specjalnych oraz towarzyszący im opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do szkoły i z powrotem;
5. Osoby po ukończeniu 70 roku życia;
6. Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w czasie wykonywania czynności służbowych;
7. Umundurowani funkcjonariusze Policji;
8. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia;
9. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi II i III stopnia przez okres 2 lat od daty ostatniego oddania krwi;
10. Członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę;
11. Członkowie Stowarzyszenia Byłych Więźniów Politycznych;
12. Członkowie Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników;
13. Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w dniach roboczych od godziny 8.00 do godziny 15.00, z wyjątkiem środy, od godziny 10.00 do godziny 17.00;
14. Pracownicy spółki Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. zatrudnieni w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, w tym korzystający z urlopów macierzyńskich i wychowawczych, ich współmałżonkowie, wdowy i wdowcy po nich oraz ich dzieci do lat 16, a jeśli uczęszczają do szkoły, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

§ 2
Osobami uprawnionymi do korzystania z 50% ulgi przy przejazdach środkami masowej komunikacji miejskiej w Płocku przysługującej po okazaniu stosownych dokumentów są:
1. Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których otrzymują oni dodatki rodzinne;
2. Dzieci w wieku od 4 do 7 lat;

-2-

3. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;
4. Słuchacze kolegium;
5. Honorowi Dawcy Krwi I, II i III stopnia (0,6 – 3 litry krwi) przez okres 1 roku od daty ostatniego oddania krwi;
6. Żołnierze Zasadniczej Służby Wojskowej.

§ 3
Traci moc Uchwała Nr 940/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia katalogu osób uprawnionych do korzystania z ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku (Dz. Urz. Wojew. Maz. Nr 264, poz. 63003) zmieniona Uchwałą Nr 983/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2001 roku, Uchwałą Nr 1013/XLIX/02 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2002 roku, Uchwałą Nr 1092/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku, Uchwałą Nr 91/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 roku, Uchwałą Nr 92/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 roku.

§ 4
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 21 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 524
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji