UCHWAŁA NR 293/XVIII/2011 z dnia 29 grudnia 2011
zmieniająca uchwałę Nr 8/III/10 Rady Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka

UCHWAŁA NR 293/XVIII/2011
Rady Miasta Płocka 
z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR 293/XVIII/2011
Rady Miasta Płocka
       z dnia 29 grudnia 2011 roku          

 

zmieniająca  uchwałę  Nr 8/III/10  Rady Miasta Płocka  z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j.  Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.:  Dz.U. z  2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,       z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52, poz. 420,  Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.  Nr 28, poz. 142 i146, Nr  106, poz. 675,Nr 40, poz.230, z 2011 r. Nr21, poz 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) w  związku z ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz 1458, zm. Dz.U. z 2009 r. Nr157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz.1494, z 2011r. Nr 134, poz. 777 i Nr 201, poz. 1183) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz.398, zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 220 , poz. 1721, z 2011 r. Nr 144, poz. 858) -  Rada Miasta Płocka uchwala:
§ 1
W uchwale Nr 8/III/10 Rady Miasta Płocka  z dnia 22 grudnia 2010 r.  w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka po §1 dodaje się  § 1a.   w brzmieniu:
„§ 1a. W przypadku, gdy wynagrodzenie ustalone zgodnie  z  zasadami, o których mowa w §1 przekracza siedmiokrotność kwoty bazowej określonej  w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe  na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń  w państwowej sferze budżetowej  oraz   o zmianie niektórych ustaw  ( Dz. U. Nr 110, poz. 1255 ze zm.) dodatek specjalny ulega obniżeniu do wysokości zapewniającej miesięczne wynagrodzenie Prezydenta Miasta Płocka nie przekraczające siedmiokrotności  kwoty  bazowej, o której mowa powyżej.”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 grudnia 2011 r.
                                                                                              Przewodniczący

Rady Miasta  Płocka
Artur Jaroszewski

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. Nr 223, poz 1458, zm. : Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz1494, z 2011r. Nr 134, poz. 777      i Nr 201, poz. 1183) maksymalne wynagrodzenie Prezydenta Miasta Płocka nie może  przekroczyć w okresie miesiąca  siedmiokrotności kwoty bazowej określonej  w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe  na podstawie przepisów ustawy  z dnia 23 grudnia 1999r . o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej  oraz   o zmianie niektórych ustaw  ( Dz. U. Nr 110 , poz . 1255 ze zm.)
W związku  z corocznym wzrostem z mocy prawa o 1 % dodatku (aż do osiągnięcia 20%) za wieloletnią pracę wynagrodzenie Prezydenta ulega zwiększeniu. 
Mając na względzie  limit wynagrodzenia miesięcznego określony w ww. przepisie i tym samym niedopuszczenie do jego przekroczenia, koniecznym jest wprowadzenie do tekstu uchwały parametru ograniczającego automatyczny wzrost wynagrodzenia ponad ustaloną przez ustawodawcę  kwotę.           

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (poniedziałek, 02 stycznia 2012, godzina 13:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 351
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji