UCHWAŁA Nr 555/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli.

UCHWAŁA Nr 555/XXIX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2004 roku

 

w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli.


 Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i 5, art. 14 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 1996 r. Nr 67,   poz. 329, ze zm. z  1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615; z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966; z 2004 Nr 69, poz. 624, Nr 96 poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161, Nr 145, poz. 1532 i Nr 162, poz. 1690) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się z dniem 1 września 2004 r. plan sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Płock z następującym określeniem ich siedzib:

Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyny w Płocku, ul. Kościuszki 7
Miejskie Przedszkole Nr 2 w Płocku, ul. Browarna 6
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Płocku, ul.  Gałczyńskiego 7
Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku, ul. Łączniczek 14
Miejskie Przedszkole Nr 8 w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 52
Miejskie Przedszkole Nr 9 w Płocku, ul. Krótka 1
Miejskie Przedszkole Nr 10 w Płocku, ul. Skłodowskiej 2 a
Miejskie Przedszkole Nr 11 w Płocku, ul. Bielska 26/1
Miejskie Przedszkole Nr 12 w Płocku, ul. Misjonarska 12
Miejskie Przedszkole Nr 13 w Płocku, ul. Kolejowa 6
Miejskie Przedszkole Nr 14 w Płocku, ul. Miodowa 8/1
Miejskie Przedszkole Nr 15 w Płocku, ul. Piasta Kołodzieja 4
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16 w Płocku, ul. Wolskiego 8
Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 w Płocku, ul. Kossobudzkiego 10
Miejskie Przedszkole Nr 19 w Płocku, ul. Słowackiego 27
Miejskie Przedszkole Nr 20 w Płocku, ul. Dobrowolskiego 4
Miejskie Przedszkole Nr 21 w Płocku, ul. Reja 4
Miejskie Przedszkole Nr 25 w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 6 b
Miejskie Przedszkole Nr 27 w Płocku, ul. Reja 28
Miejskie Przedszkole Nr 29 w Płocku, ul. Kochanowskiego 7
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku, ul. Szarych Szeregów 32
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana Vanier w Płocku, ul. Padlewskiego 2
Miejskie Przedszkole Nr 34 w Płocku, ul. Pocztowa 9
Miejskie Przedszkole Nr 35 w Płocku, ul. Piaska 3
Miejskie Przedszkole Nr 37 w Płocku, ul. Hubalczyków 5

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3


1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 07 września 2004, godzina 11:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 946
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji