UCHWAŁA NR 99/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemnik dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

UCHWAŁA NR 99/VI/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 31 marca 2015 roku

 

        

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemnik dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2013 r, poz. 1399 z późn. zm.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1

W celu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

§ 2

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn liczby pojemników na odpady komunalne oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości w części stanowiących nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z ust. 1 i 2.

 

§ 3

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej w wysokości  11 zł miesięcznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej w wysokości 16 zł miesięcznie, jeżeli odpady nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny.

3. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) 25 zł - za pojemnik 120 l,

b) 32 zł - za pojemnik 240 l,

c) 68 zł - za pojemnik 770 l,

d) 82 zł - za pojemnik  1100 l,

e) 203 zł - za kontener 4 m³,

f) 333 zł - za kontener 7 m³,

g) 460 zł - za kontener 10 m³,

h) 115 zł - za każdy pojemnik podziemny, bez względu na jego pojemność

jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

4. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) 36 zł - za pojemnik 120 l,

b) 47 zł - za pojemnik 240 l,

c) 98 zł - za pojemnik 770 l,

d) 119 zł - za pojemnik  1100 l,

e) 294 zł - za kontener 4 m³,

f) 483 zł - za kontener 7 m³,

g) 667 zł - za kontener 10 m³,

h) 167 zł - za każdy pojemnik podziemny, bez względu na jego pojemność,

jeżeli odpady nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka

 

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 98/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Płocka

 

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 01 kwietnia 2015, godzina 12:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 697 038
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji