UCHWAŁA Nr 317/XVII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2003 roku
wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego spółki Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o.

UCHWAŁA Nr  317/XVII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 listopada 2003 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego spółki Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o.
               
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.g Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806) i Uchwały Nr 1035/LXIV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 maja 1998 roku w sprawie zobowiązania Zarządu Miasta Płock, działającego jako Wspólnik w Zgromadzeniu Wspólników w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Płock do informowania Rady Miasta Płocka o zamiarze dokonania zmian wysokości kapitału zakładowego

Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na  obniżenie kapitału zakładowego w spółce Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o. o kwotę 354 tys. zł /słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych/ poprzez dobrowolne, bez wynagrodzenia umorzenie 708 /słownie: siedemset osiem/ udziałów po 500,00 zł /słownie: pięćset złotych/ za każdy udział.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka 
                                                                             
Stanisław Nawrocki

 

Uzasadnienie

Projekt Uchwały przedstawiony Radzie Miasta jest realizacją Uchwały Nr 1035/LXIV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 maja 1998 roku, dotyczącej zobowiązania Zarządu Miasta Płocka, reprezentującego Wspólnika Gminę Płock, do informowania Rady Miasta o zamiarze dokonania zmian kapitału zakładowego Spółek z udziałem Gminy Płock.  

W związku z powyższym Prezydent Miasta Płocka reprezentujący Wspólnika Gminę Płock w ARS Sp. z o.o., informuje Radę Miasta Płocka o zamiarze obniżenia kapitału zakładowego w Spółce Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.

Nieruchomość zlokalizowana przy ul. Piekarskiej 5, dz. nr ew. 668, została wniesiona do Spółki aportem w 1998r.

Postanowieniem z dnia 28 lutego 2001 roku wydanym przez Sąd Rejonowy w Płocku I Wydział Cywilny – Sąd ten zmienił stwierdzenie nabycia praw do spadku po Teofili Rozenke przez Skarb Państwa orzeczone postanowieniem Sądu Powiatowego w Płocku z dnia 14 lutego 1963 roku, w ten sposób, że spadek ten na podstawie testamentu z dnia 30 października 1947 roku ogłoszonego dnia 28 czerwca 1958 roku nabyła Diecezja Płocka.
W skład ww. spadku wchodziła nieruchomość położona w Płocku przy ulicy Piekarskiej 5, która została wniesiona przez Miasto Płock do ARS-a aportem na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki (przeniesienie własności nastąpiło aktem notarialnym z dnia 29 września 1998 roku Rep. A-12016/98).
Wskutek wydania ww. postanowienia Diecezja Płocka wystąpiła pozwem z dnia 27 lutego 2003 roku przeciwko ARS-owi o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, skutkiem czego znalazło to odzwierciedlenie w wydanym przez Sąd wyroku.

Wobec powyższego zachodzi konieczność obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie 708 udziałów o wartości 500 złotych każdy, tj. o łączną kwotę 354.000,00 złotych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 15 grudnia 2003, godzina 10:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 463
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji